Antwoord van gedeputeerde Han Weber

provincie zuid holland

Geachte heer Segond von Banchet,

Bij voorkeur wisselt de provincie niet van projectleider gedurende een proces. We zouden dat ook hier niet doen wanneer er geen goede reden voor is. We streven er naar om de vertraging voor het opstellen van het beheerplan zo beperkt mogelijk te houden, tegelijk blijven we inzetten op zorgvuldigheid.

De nieuwe projectleider zal zich op korte termijn aan u voorstellen. Hij zal dan ook een voorstel doen voor de planning voor de afronding van het beheerplan. Conform de afspraak die ik eerder met u maakte ligt er nu een afwegingskader waarin uw variant voor een maatregelpakket is meegenomen en bij de beoordeling van de maatregelpakketten zijn ook uw belangen meegewogen.

Op korte termijn zal het afwegingskader in de adviesgroep besproken worden. Ik hoop dat er dan een gezamenlijke keuze gemaakt kan worden voor een maatregelpakket.

Met vriendelijke groet,
J.F. (Han) Weber
Gedeputeerde voor Energie, Natuur & Recreatie en Landbouw

Buurtvereniging zoekt steun bij buren

 

meerkerkOnderstaand bericht is geplaatst op de Facebook pagina van Buurtvereniging Het Noorden:

Mijn naam is Leon Segond en ik heb als secretaris van Buurtvereniging Zouweboezem een vriendschap verzoek gericht aan Buurtvereniging Het Noorden en jullie hebben dit aanvaard, hartelijk dank hiervoor.

Provincie Zuid-Holland maakt er een potje van, met het maken van het wettelijk verplichte beheerplan voor de
Zouweboezem.

Zeven jaar geleden kwam bij een soortgelijk initiatief van het Zuid-Hollands Landschap veel protest uit Meerkerk onder aanvoering van Jaap van Belle. Buurtvereniging Zouweboezem heeft het stokje van Jaap overgenomen in deze estafette.

Anders dan Buurtvereniging Het Noorden, die veel activiteiten organiseert, heeft Buurtvereniging Zouweboezem maar één activiteit:
“Het tegenhouden van een stuw in de Zederik en een peilverhoging in de Zouwe als remedie tegen achterstallig onderhoud aan de rietakkers en grienden.”

Wij hebben intussen zo’n 30 leden, waaronder enkelen van jullie vereniging. Samen komen we minstens op het dubbele aantal: 60 leden. Een van de argumenten voor een stuw in de Zederik onder de A27 is: “Dan hebben we minder protest uit Meerkerk.”

Help mee Provincie Zuid-Holland van dit onmogelijke idee af te helpen en meld je aan als lid.

Vergadering Adviesgroep 26 mei wordt verzet

Geachte leden van de Adviesgroep Zouweboezem,

Ik moet de vergadering op 26 mei helaas verzetten naar een later moment. De reden is dat Michael Vossen stopt als projectleider voor het beheerplan.
Dit omdat we de komende periode erg druk zijn met de Programmatische Aanpak Stikstof, waarvoor Michael de projectleider is.
Ik ben bezig om op korte termijn een vervanger te regelen. Als deze er is, dan plannen we een nieuwe datum.

Ik vind deze vertraging erg vervelend. Wanneer je vragen/opmerkingen hierover hebt, dan kan je me bellen op onderstaande nummer.

Met vriendelijke groet,
Gerard de Jong

Programmamanager Natura 2000
Afdeling Water & Groen
M 06 5544 9224
E  gw.de.jong@pzh.nl

Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602 | 2509 LP  Den Haag
www.zuid-holland.nl

NATURA 2000-GEBIED ZOUWEBOEZEM

Uitgewerkt afwegingskader

2015-12-01 12.05.28

Geachte leden van de Adviesgroep Zouweboezem,

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft Arcadis de afgelopen weken het afwegingskader Zouweboezem verder uitgewerkt. Hierbij doe ik u dit uitgewerkte afwegingskader toekomen ter bespreking in de Adviesgroep op 26 mei van 9:00 tot 13:00 uur. Zodra de locatie bekend is zullen wij dit doorgeven.

Het afwegingskader bevat ook een voorlopig provinciaal standpunt dat uiteraard open staat voor discussie.

Met vriendelijke groet,

Michaël Vossen

Projectleider Zouweboezem
Afdeling Water & Groen
Provincie Zuid-Holland

[pdf title=”Afwegingskader potentiele natuurmaatregelen deelgebied Zouwe” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/natura-2000-gebied-zouweboezem/Afwegingskader-potentiele-natuurmaatregelen-deelgebied-Zouwe-Adviesgroep-26-mei-2016[/pdf]

Aangepaste planning

Zie update

Planning BP Zouweboezem_maart 2016

Geachte leden van de adviesgroep Zouweboezem,

Bij deze stuur ik u zoals toegezegd de aangepaste planning voor het beheerplan Zouweboezem. Zoals u in de planning kunt zien is het streven een eerste concept van het beheerplan gereed te hebben voor de zomer. Het eindconcept is begin september gereed waarna de vaststellingsprocedure kan worden gestart.
Middels de adviesgroep kunnen alle betrokken partijen en belanghebbenden hun mening over het beheerplan geven en meedenken bij de invulling er van.
Op basis van deze consultatie maakt de provincie waar nodig keuzes. Daarbij wordt uiteraard gestreefd naar een zo groot mogelijk draagvlak onder alle partijen.
Er zijn op dit moment 3 overleg momenten met de adviesgroep voorzien: medio mei, eind juni en eind augustus/begin september. Ik verzoek u in onderstaand datumbriefje aan te geven welke data u schikken en dit te retourneren zodat de overlegdata geprikt kunnen worden.

Datumbriefje niet bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

Michaël Vossen

Projectleider Zouweboezem
Afdeling Water & Groen
Provincie Zuid-Holland

Mobiel: 06-11907593
Email: mtm.vossen@pzh.nl

Update

Op basis van de reacties zijn de volgende data voor een bijeenkomst van de adviesgroep geprikt:

Onderwerp Datum Tijdstip Locatie
Uitgewerkt afwegingskader en VKA* 10 mei 9:30-11:30 Wordt nog bekend gemaakt
Concept beheerplan en uitgewerkt VKA 23 juni 9:30-11:30 Wordt nog bekend gemaakt
Eindconcept beheerplan 30 aug. 9:30-11:30 Wordt nog bekend gemaakt

* VoorKeursAlternatief

Correctie van de Provincie

Geachte leden van de adviesgroep,

In reactie op bijgaande mail van de buurtvereniging Zouweboezem:

a) in de meegestuurde planning is abusievelijk blijven staan dat overheden onderling iets zouden besluiten. Zoals reeds eerder gemeld wordt de gehele adviesgroep betrokken en vindt besluitvorming niet plaats in besloten club. Het is uiteindelijk de provincie die – alle partijen gehoord hebbende – besluit. Daarbij uiteraard strevend naar zoveel mogelijk overeenstemming met/draagvlak bij alle partijen vertegenwoordigd in de adviesgroep.

b) er is nog geen enkele keuze gemaakt in varianten dus is het helemaal niet gezegd dat de uiteindelijke voorkeursvariant een negatief effect heeft voor omwonenden.

Ik snap dat de meegestuurde planning deze suggesties wekt, waarvoor mijn excuses. Een op deze punten gecorrigeerde planning wordt zo spoedig mogelijk nagestuurd.

Met vriendelijke groet,

Michaël Vossen

Projectleider Zouweboezem
Afdeling Water & Groen
Provincie Zuid-Holland

Mobiel: 06-11907593
Email: mtm.vossen@pzh.nl

Afwegingskader Zouweboezem versie 2

Zie voor Afwegingskader: Hoofdstuk 4 op bladzijde 30.

Zie ook de reactie “Een gedachte over Afwegingskader Zouweboezem versie 2” van de vereniging over dit bericht van de Provincie onderaan deze post.

Geachte leden van de adviesgroep Zouweboezem,

Hierbij doe ik u toekomen het “Afwegingskader Natura 2000 gebied Zouweboezem versie 2” en de aangepaste planning. In deze versie zijn de uit te werken maatregel-varianten geïnventariseerd op basis van de input van alle leden van de adviesgroep. Dit heeft er toe geleid dat een aantal varianten zijn toegevoegd en/of zijn aangepast. Jasper Ohm van Arcadis gaat de komende weken aan de slag met het uitwerken van het afwegingskader voor al deze varianten. Dit resulteert in de derde versie van het afwegingskader waarin de varianten worden beoordeeld op basis van hun effect op de functies in het gebied. Deze derde versie wordt u toegezonden en zal in maart in de adviesgroep worden besproken. Wij benaderen u nog voor een datum.

Veel commentaar op de eerste versie van het afwegingskader liep al vooruit op de uitwerking van varianten en/of betrof oordelen over de effecten en/of accepteerbaarheid van varianten. Dit commentaar is nog niet meegenomen in deze tweede versie maar zal in de volgende fase van uitwerking en beoordeling van de varianten wel worden meegenomen. In die zin is het afwegingskader een groeidokument.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Michaël Vossen

Projectleider Zouweboezem
Afdeling Water & Groen
Provincie Zuid-Holland

Bijlagen
Afwegingskader

[pdf title=”Op en aanmerkingen fase 2 afwegingskader buurtvereniging” height=”1024px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/afwegingskader-zouweboezem-versie-2/Afwegingskader-Zouweboezem-versie-2-2/[/pdf]

Planning

[pdf title=”Op en aanmerkingen fase 2 afwegingskader buurtvereniging” height=”512px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/afwegingskader-zouweboezem-versie-2/Planning-Zouweboezem-versie-2/[/pdf]

Peilbesluit Zederikboezem

Bron: Peilbesluit Zederikboezem

De Buurtvereniging dacht steeds dat de Zederikboezem tot het streefpeil van de Linge, pand 14, hoorde. Het blijkt echter dat de Zederikboezem een eigen peil heeft sinds 2004.

Deze post in ons Zouweblog heeft de tag Provincie en niet de tag Waterschap. Wij moesten dit van de Provincie vernemen…

Peilbesluit

[pdf title=”Peilbesluit Zederikboezem” height=”1024px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/peilbesluit-zederikboezem/Peilbesluit-Zederikboezem/[/pdf]

Toelichting peilbesluit

[pdf title=”Peilbesluit Zederikboezem” height=”1024px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/peilbesluit-zederikboezem/Toelichting-peilbesluit/[/pdf]

Kaart peilgebied Zederikboezem

[pdf title=”Kaart peilgebied Zederikboezem” height=”512px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/peilbesluit-zederikboezem/Kaart-peilgebied-Zederikboezem/[/pdf]

Bekendmakingen

[pdf title=”Bekendmakingen Peilbesluiten Vijfheerenlanden” height=”1024px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/peilbesluit-zederikboezem/Bekendmakingen-Peilbesluiten-Vijfheerenlanden/[/pdf]

Gebiedsprofiel Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Bron: Gebiedsprofiel Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
Zie o.a. pagina 11 en 36
Het ingenieuze watersysteem

Op een gegeven moment bleek de waterafvoer via de weteringen niet langer te voldoen. Er werd een systeem van boezems en vlieten aangelegd. Bij de aanleg van het watersysteem werd voor een deel gebruik gemaakt van bestaande riviertjes en veenstromen, voor een ander deel was een geheel nieuw stelsel van waterlopen nodig. Op deze manier ontstond een ingenieus, bovenlokaal stelsel met als hoogtepunt de Werelderfgoedsite Kinderdijk. Bij Kinderdijk ligt een vrij unieke dubbele boezem met twee kanalen naast elkaar.

Naast Kinderdijk vinden we ook rond de Zouwe natte landen ofwel gronden die bij een overvloed aan water geïnundeerd kunnen worden. Langs het hele ingenieuze watersysteem zijn op de plekken waar het water overgepompt moest worden de voor Zuid-Holland kenmerkende molens gebouwd. Het ingenieuze watersysteem is vertaald in de legenda eenheid ‘water als structuurdrager’. Kinderdijk en de molens zijn opgenomen bij de ‘identiteitsdragers van Zuid-Holland’.

[pdf title=”Gebiedsprofiel Alblasserwaard & Vijfheerenlanden” height=”525px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/gebiedsprofiel-alblasserwaard-vijfheerenlanden/Gebiedsprofiel-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden-2/[/pdf]

Ambitie Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Voor de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn vanuit de specifieke kenmerken van de regio de volgende ambities toe te voegen:

Ingenieus Watersysteem
De ambitie omvat het behouden en versterken van het continue karakter van de boezems en vlieten door:

 • Het beleefbaar houden van de hoogteverschillen met de omgeving.
 • Bij aanpassingen te denken vanuit de gehele lijn. Voorkom incidenten die inbreuk doen op het dwarsprofiel van doorgaande waterlopen. Voorkomen moet worden dat de herkenbaarheid van de waterloop verstoord raakt.
 • Kruisingen met andere structuren, zoals linten, vragen om zorgvuldige inpassing.
 • Het opheffen van situaties die de continuïteit verstoren.

Rivier
De ambitie omvat het versterken van het contact met de rivier door:

 • Het handhaven en creëren van het zicht op de rivier vanaf de naastliggende dijken en wegen.
 • Het handhaven of realiseren van dijkwoningen.
 • Het zichtbaarheid houden en maken van de getijdenwerking in groene uiterwaarden.
 • Het daar waar mogelijk versterken van de oriëntatie van de woningen naar de rivier (zie ook ‘kwaliteit van stads- en dorpsranden’).

Historische vaarweg
De ambitie bij deze vaarweg richt zich vooral op het handhaven van de bestaande karakteristieken door:

 • Het huidige profiel met de karakteristieke lintbebouwing als uitgangspunt te nemen voor het zuidelijke deel van Arkel tot Meerkerk.
 • In het noordelijk deel, vanaf Meerkerk uit te gaan van de kenmerkende beplanting.
 • Bij de drie belangrijke knopen rond Gorinchem, Arkel/Linge en Meerkerk/Zouwe in te zetten op een integrale ontwerpopgave waarbij het herkenbaar houden en versterken van het historische ensemble voorop staat.
 • Inzetten op de beeldkwaliteit vanaf het water, in het bijzonder bij plekken met een historische ensemblewaarde en bij zichten en doorzichten naar het omringende landschap.

Sturing
De ambities bij het ingenieuze watersysteem zijn primair de verantwoordelijkheid van het Waterschap Rivierenland.
De ambities bij de rivieren zijn voornamelijk een gemeentelijke aangelegenheid.
Voor de aanpak van de historische vaarweg staat de Provincie met name aan de lat.

Cultuurhistorie Zuid-Holland

Bron: Ontwerp Regioprofielen Cultuurhistorie Zuid-Holland
Hoofdstuk 2.11 Alblasserwaard ― par. landschappelijke elementen ― pag. 86
Zouweboezem

De Zouweboezem is een groot boezemgebied bij Ameide, gegraven tussen 1370 en 1373 om het overtollige water op te vangen uit de polders in de Vijfheerenlanden. Thans is het een natuurgebied in handen van het Zuid-Hollands landschap.
De richtlijn continuïteit van karakter voor de Zouweboezem betekent het:

 • zichtbaar houden van de boezem als element in het landschap met rietland en grienden;
 • behouden van de begrenzing van de boezem die gevormd wordt door de Zederikkade en de Zouwendijk.

[pdf title=”Cultuurhistorie Zuid-Holland” height=”985px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/cultuurhistorie-zuid-holland/regioprofielen-cultuurhistorie-zuid-holland/[/pdf]