Beheerplan bijzondere natuurwaarden Zouweboezem

Bron: Mail van Provincie Zuid-Holland aan leden van de adviesgroep voor het beheerplan van Natura 2000 gebied Zouweboezem.
Dames en heren,

Zoals aangekondigd zal de Adviesgroepvergadering Zouweboezem plaats vinden op maandag 14 november van 14 – 18 u.
De locatie is Huis het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6 in Lexmond.
U bent van harte uitgenodigd.

De agenda van het overleg zal zijn:
- Opening / mededelingen / vaststellen agenda
- Verslag vorige vergadering / actiepunten
  (bijlage, u ook toegezonden op 8-9-2016)
- Afwegingskader: Bevindingen vooronderzoek omkadering rietlanden
- Toelichting concept ontwerpbeheerplan Natura 2000
- Bespreking concept ontwerpbeheerplan Natura 2000
- Conclusies / afspraken (incl datum vaarexcursie)

Het Concept ontwerpbeheerplan wordt u hedenavond toegezonden.
Het Afwegingskader volgt morgen einde van de dag.
Voor de volledigheid ontvangt u morgen ook de Bijlagenbundel van het Concept ontwerpbeheerplan ter kennisname.

Mocht u vragen hebben nav dit bericht, dan hoor ik dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

provincie zuid hollanddrs LFM van Ruijven, Laurens
Beleidsmedewerker Natura 2000,
Projectleider M&B en ZB.

Afdeling Water en Groen | bureau Landelijk gebied
T 070 441 6298 M 06 5040 9881
lfm.van.ruijven@pzh.nl
Concept ontwerpbeheerplan

[pdf title=”Concept ontwerpbeheerplan N2000 Zouweboezem” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/beheerplan-bijzondere-natuurwaarden-zouweboezem/Concept-Ontwerp-beheerplan-N2000-Zouweboezem-20161101-final[/pdf]

Afwegingskader

[pdf title=”Afwegingskader” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/beheerplan-bijzondere-natuurwaarden-zouweboezem/afwegingskader[/pdf]

Bijlagenbundel

[pdf title=”Bijlagenbundel” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/beheerplan-bijzondere-natuurwaarden-zouweboezem/Bijlagenbundel[/pdf]

Aanvulling en erratum

[pdf title=”Aanvulling en erratum” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/beheerplan-bijzondere-natuurwaarden-zouweboezem/Aanvulling-en-erratum-N2000-beheerplan-Zouweboezem[/pdf]

Vergadering Adviesgroep 26 mei wordt verzet

Geachte leden van de Adviesgroep Zouweboezem,

Ik moet de vergadering op 26 mei helaas verzetten naar een later moment. De reden is dat Michael Vossen stopt als projectleider voor het beheerplan.
Dit omdat we de komende periode erg druk zijn met de Programmatische Aanpak Stikstof, waarvoor Michael de projectleider is.
Ik ben bezig om op korte termijn een vervanger te regelen. Als deze er is, dan plannen we een nieuwe datum.

Ik vind deze vertraging erg vervelend. Wanneer je vragen/opmerkingen hierover hebt, dan kan je me bellen op onderstaande nummer.

Met vriendelijke groet,
Gerard de Jong

Programmamanager Natura 2000
Afdeling Water & Groen
M 06 5544 9224
E  gw.de.jong@pzh.nl

Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602 | 2509 LP  Den Haag
www.zuid-holland.nl