Waterschap lost belofte inBron: Waterschap Rivierenland

Update:
Dirk Zuidam heeft jarenlang het peil in de Zederik gemeten en op onze site gezet en is per 31 augustus 2020 het bestuur komen versterken.

Het vigerende streefpeil is 80 cm + NAP met een marge van 10 cm naar boven en naar beneden. Het maximum peil is 126 cm + NAP, maar dat is hoger dan de afgekeurde regionale waterkeringen.

De afspraak is gemaakt dat bij een peil van 110 cm + NAP op het Merwedekanaal de sluisdeuren in Meerkerk gesloten worden. Ook heeft het Waterschap verteld dat binnen zo’n 10 jaar de sluisdeuren aan renovatie toe zijn.

Waterschap Rivierenland heeft na veel vragen haar belofte om het waterpeil in de Zouweboezem te meten en te publiceren ingelost. Buurtvereniging Zouweboezem is hier blij mee.

Waterdata Zouweboezem

Concept beheerplan Zouweboezem

Bron: Mail van Provincie Zuid-Holland met bijlage
Concept-Ontwerp Natura 2000 beheerplan Zouweboezem

Een kopie van dit concept met opmerkingen van de
Buurtvereniging staat onderaan

Beste leden Adviesgroep Zouweboezem,

Bijgaand zend ik u het concept Ontwerp beheerplan Bijzondere Natuurwaarden Zouweboezem. Dit conform onze eerdere afspraak, dit concept Natura 2000 beheerplan met u te delen, voordat het ter besluitvorming gaat. Het plan is op de volgende onderdelen bijgesteld tov de versie die we in de laatste Adviesgroep bespraken:

— In het concept-ontwerp beheerplan zijn de afspraken uit de laatste Adviesgroepvergadering verwerkt.
— De Wet Natuurbescherming is per 1 januari 2017 de juridische basis voor het ontwerp-beheerplan. De Wet natuurbescherming is de opvolger van de Natuurbeschermingswet 1998. Het concept-ontwerp plan is bijgesteld op de nieuwe juridische basis.
— Het tweede deel van de Samenvatting is iets gewijzigd, de Leeswijzer (paragraaf 1.5) is op de samenvatting aangepast.
— Paragraaf 5.2.1. is aangevuld. Aan de zeven potentiële locaties die waren aangegeven voor ontwikkeling van leefgebied voor Purperreiger en Perseleinhoen, zijn vier locaties toegevoegd. Uit het gesprek met ZHL na de zomervakantie bleek dat er nog enkele locaties in het N2000 gebied in potentie geschikt zijn. Deze locaties zijn toegevoegd aan het zoekgebied voor geschikt leefgebied.
— Het gebruik van drones is volop in ontwikkeling. De tekst van paragraaf 7.3.4 en de toetsing is daarop aangepast.

Verdere procedure:

— Ik wil u natuurlijk gelegenheid geven op de bijgestelde tekst van het concept plan te reageren. Ik heb zelf de indruk dat de wijzigingen niet substantieel zijn, dwz geen aanleiding zijn voor een aparte Adviesgroepvergadering. Ik hoor graag van u of u mijn mening deelt. Mag ik uw reactie voor 21 november ontvangen?
— Na 21 november gaat het plan als Ontwerp ter besluitvorming naar Gedeputeerde Staten. De vaststelling als Ontwerp is de voorbereidende stap om het Ontwerp-plan officieel ter visie te kunnen leggen. Belanghebbenden kunnen vanaf datum ter visie legging hun eventuele zienswijzen indienen.
— Voor de besluitvorming wordt de laatste PAS analyse aan het plan toegevoegd. De wet schrijft voor dat het Programma Aanpak Stikstof leidend is voor stikstofeffecten, overheden zijn gehouden deze te volgen bij de vaststelling van Natura 2000 beheerplannen.
— Nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het ontwerp mede heeft vastgesteld, volgt de feitelijke ter visie legging. Ik ga er nu van uit dat de ter visie legging in de loop van het eerste kwartaal van 2018 feitelijk zijn beslag kan hebben.
— Op de achtergrond speelt de mogelijke gemeentelijke herindeling van Leerdam, Zederik en Vianen. Het beheerplanproces loopt vooralsnog gewoon door, inclusief de voorbereiding van een project Natuurherstel van geschikt leefgebied voor Purperreiger en Porseleinhoen. De Adviesgroep wordt dus gewoon betrokken bij die voorbereiding, zoals verwoord in het beheerplan (ergo, zoals we in de Adviesgroepvergadering hebben afgesproken).

Mocht u vragen hebben over het voorgaande, dan hoor ik het graag van u.

Vr groet drs LFM van Ruijven, Laurens
Beleidsmedewerker Biodiversiteit en beheer,
Projectleider Natura 2000 M&B en ZB.

Concept met opmerkingen van de Buurtvereniging

Leesbaar-Concept-Ontwerp-beheerplan-Zouweboezem-met-opmerkingen

Zuid-Hollands Landschap en Buurtvereniging voor de Zouweboezem

Vlnr: Dirk Zuidam, redacteur Buurtvereniging Zouweboezem – Michiel Houtzagers, directeur Zuid-Hollands Landschap – Ninouk Vermeer, regiohoofd veenweiden Zuid-Hollands Landschap.
Het Zuid-Hollands Landschap en Buurtvereniging Zouweboezem hadden vandaag een goed burengesprek bij Espressobar Hugo in de Tolstraat in Meerkerk.

Natuurbeheer in de Zouweboezem was het voornaamste onderwerp van gesprek en we kwamen tot de conclusie dat er veel gemeenschappelijke belangen rondom de Zouweboezem zijn.

Afgesproken is dat we contact houden om waar mogelijk die gemeenschappelijke belangen te beschermen.

Terugblik 2008

Bron: Helpdesk Water Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015
Bijlage 6 Top-lijst verdroogde gebieden, tabel 3, pagina 157.
Planning aanpak uitvoering TOP-lijst verdroogde gebieden Provincie Zuid-Holland periode 2007-2013

Er is een project in voorbereiding door ZHL ism waterschap.
Resultaten daarvan meenemen bij formuleren evt. aanvullende maatregelen in kader Natura 2000-traject.

[pdf title=”Provinciaal Waterplan” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/terugblik-2008/Bijlage-6-Provinciaal-Waterplan[/pdf]

Onze reactie op het uitgewerkte afwegingskader

Morgen komt de adviesgroep bij elkaar om het uitgewerkte afwegingskader ‘Potentiële natuurmaatregelen deelgebied Zouwe’ van Provincie Zuid-Holland te bespreken.
Hieronder dit document voorzien van onze opmerkingen.

[pdf title=”Onze reactie” height=”760px” width=”100%”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/onze-reactie-op-het-uitgewerkte-afwegingskader/Afwegingskader-potentiele-natuurmaatregelen-deelgebied-Zouwe-Adviesgroep-26-mei-2016-geannoteerd-door-Buurtvereniging-Zouwboezem[/pdf]

Bericht aan gedeputeerde Han Weber

PAS Gebiedsanalyse Zouweboezem

Geachte heer Weber,

Ik schrijf u namens de zeer verontruste leden van Buurtvereniging Zouweboezem.

Op 18 februari 2015 ontvingen wij een mail van de heer Michaël Vossen met de mededeling dat hij het project leiderschap voor het beheerplan van de Zouweboezem overgenomen had van mevrouw Miriam de Boer. In dezelfde mail schrijft hij ook dat u onze uitnodiging voor een gesprek met ons heeft aangenomen.

Wij hebben elkaar daarna gesproken op 4 maart 2015. U vertelde ons dat u toen druk bezig was met de PAS, maar dat daarna het beheerplan weer opgepakt werd. Ook vertelde u dat het geen schoonheidsprijs verdiende dat tot dan toe de omwonenden van de Zouweboezem buiten het proces van het maken van dit beheerplan gehouden waren, maar dat wij uitgenodigd waren om mee te werken aan het tot stand komen van het beheerplan door zitting te nemen in de adviesgroep.

Tot op de dag van vandaag heeft de provincie nog geen bijeenkomst van de adviesgroep kunnen organiseren. Er zijn verschillende planningen geweest en beloften gedaan en toen er eindelijk een adviesgroep vergadering gepland was met een constructief voorstel van de Buurtvereniging voor het concept beheerplan op de agenda treed de projectleider terug en is het voor ons weer afwachten wat er nu gaat gebeuren. Daarbij komt dat de heer Vossen zich nu volledig op de PAS kan richten en zich daarbij nog steeds bemoeit met de Zouweboezem, zie pagina 21 van bijgaand document.

Wij hebben onlangs aan een hydroloog van Arcadis laten zien dat de Zouwendijk zo lek is als een zeef, dat de bodem daar nog steeds daalt en de provincie wil in de boezem het peil verhogen? Dit is voor ons volstrekt onbegrijpelijk. Kunt u dit uitleggen?

Met vriendelijke groeten,

Leon Segond von Banchet
Secretaris Buurtvereniging Zouweboezem

Bijlage
  105_Zouweboezem_gebiedsanalyse_03-09-2015_ZH_Pagina_26

Buurtvereniging zoekt steun bij buren

 

meerkerkOnderstaand bericht is geplaatst op de Facebook pagina van Buurtvereniging Het Noorden:

Mijn naam is Leon Segond en ik heb als secretaris van Buurtvereniging Zouweboezem een vriendschap verzoek gericht aan Buurtvereniging Het Noorden en jullie hebben dit aanvaard, hartelijk dank hiervoor.

Provincie Zuid-Holland maakt er een potje van, met het maken van het wettelijk verplichte beheerplan voor de
Zouweboezem.

Zeven jaar geleden kwam bij een soortgelijk initiatief van het Zuid-Hollands Landschap veel protest uit Meerkerk onder aanvoering van Jaap van Belle. Buurtvereniging Zouweboezem heeft het stokje van Jaap overgenomen in deze estafette.

Anders dan Buurtvereniging Het Noorden, die veel activiteiten organiseert, heeft Buurtvereniging Zouweboezem maar één activiteit:
“Het tegenhouden van een stuw in de Zederik en een peilverhoging in de Zouwe als remedie tegen achterstallig onderhoud aan de rietakkers en grienden.”

Wij hebben intussen zo’n 30 leden, waaronder enkelen van jullie vereniging. Samen komen we minstens op het dubbele aantal: 60 leden. Een van de argumenten voor een stuw in de Zederik onder de A27 is: “Dan hebben we minder protest uit Meerkerk.”

Help mee Provincie Zuid-Holland van dit onmogelijke idee af te helpen en meld je aan als lid.

Zorgvuldigheid

2015-12-01 11.35.08

Zie update

Leon Segond von Banchet 15:25 aan info, MTM, jasper.ohm

Beste Michaël,

Wat een fijn bericht. Jasper is welkom. Hieruit blijkt zorgvuldigheid. Wij hopen dat dit ook vermeld gaat worden in het uitgewerkte afwegingskader en duiding VKA die jullie 29 april aan ons gaan sturen.

Dit soort zorgvuldigheid misten wij tot nu toe. N.B. In het lijstje in de 2e alinea van jouw mail over beschikbare gegevens die Arcadis gaat gebruiken om de huidige situatie in beeld te brengen om het mogelijke effect van peilaanpassingen op huizen én molens in en rondom de Zouweboezem in kaart te brengen missen wij:

  • vermelding van de staat van de kades ten oosten van de Boezem,
  • de kweldruk bij de Zouwendijk van de Boezem naar het westen en
  • de indexering van het peil in de polders ten westen van de Boezem i.v.m. bodemdaling daar.

E.e.a. is reeds relevant bij een ontwerpbeheerplan zonder peilverhoging.

Met vriendelijke groeten,

Leon Segond von Banchet

Op 13 april 2016 13:37 schreef Vossen, MTM:

Beste Leon,

Zoals reeds aangekondigd is het voor een zorgvuldige variantenafweging onder meer nodig om het mogelijke effect van peilaanpassingen op de huizen in en rond de Zouweboezem in kaart brengen. Alleen dan kunnen we de varianten goed wegen op het aspect wateroverlast voor bewoners.

Arcadis zal op basis van de beschikbare gegevens zoals zomer- en winterpeilen, grondwaterstanden, maaiveldhoogten, aanwezigheid kruipruimten, kelders, landgebruik, bodemgesteldheid en eventuele klachten registraties zo goed mogelijk de huidige situatie in beeld brengen.

Deze informatie wordt aangevuld met een bezoek aan de bewoners. Doel is om waar sprake is van wateroverlast te spreken met bewoners en in de huizen/kruipruimtes te zien hoe die overlast zich manifesteert. Op basis van al deze informatie worden de varianten kwalitatief gescoord op het aspect wateroverlast. Het gaat er om voldoende informatie te verzamelen om een goede afweging tussen varianten te kunnen maken. Jasper Ohm van Arcadis zal binnenkort binnenkort contact met je opnemen om een hiervoor een afspraak te maken.

Voor alle duidelijkheid: het feit dat Arcadis hiervoor langs komt betekent dus niet dat we als een provincie al een variant op het oog hebben waarbij sprake is van peilverhoging. Er is nog geen enkele keuze gemaakt. Dat kan pas als alle benodigde informatie beschikbaar is.

Met vriendelijke groet,

Michaël Vossen

Projectleider Zouweboezem
Provincie Zuid-Holland

Update

Ohm J.N. (Jasper) 16:45 aan Montfoort, Leon, info, MTM

Dag Leon,

Goed om te horen dat we welkom zijn.

Specifiek dit hydrologische onderzoek zal uitgevoerd worden door mijn collega Robbert Montfoort. Hij is hydroloog, dus gespecialiseerd in dit type vraagstukken. Ik zal aan het begin van het bezoek wel kort aansluiten om zorg te dragen voor een goede overdracht.

Het doel van het bezoek is om onder meer om zoveel mogelijk de situatie bij de woningen op te nemen. Het is dus zaak dat we bij zoveel mogelijk bewoners langs kunnen gaan en in ieder geval bij de huizen die de meeste overlast ondervinden. Wij hebben een voorkeur om volgende week dinsdag 19 april langs te komen. Kun jij inventariseren of dat uitkomt?  We zullen ongeveer een dagdeel bezig zijn, dus we kunnen in de ochtend of begin van de middag langskomen. Eventueel kunnen we ook in de late namiddag / vroege avond langskomen als dat beter schikt. Mocht dinsdag niet uitkomen is vrijdag a.s. 15 april  een tweede optie.

Verder  wil je hulp vragen bij het volgende. Om de effecten van de varianten goed in beeld te kunnen brengen heb ik informatie nodig over de gebouwen die ‘buitendijks’ in de Zederik staan. Het gaat hierbij om de volgende vragen:

  • Hoe zijn de gebouwen gefundeerd? Als de gebouwen onderheid zijn, met welk type palen is dat gebeurd (hout, beton e.d.)? – dit is van belang om de effecten van een peildaling op de woningen in beeld te brengen.
  • Bevinden zich rioolaansluitingen in de kelder / souterrain van de gebouwen, voor zover daar sprake van is? We willen hierbij per gebouw in kaart brengen waar de laagst gelegen aansluiting zich bevind  – dit hebben we nodig om in beeld te brengen of de nooduitlaten van de riolering die zich bij de Zederik bevinden beperkt opgehoogd zouden kunnen worden (ze bevinden zich nu op +0,87 m NAP ). Hierbij  is het uiteraard van belang dat de huizen droog blijven.

Kun jij dit inventariseren bij je buren?

Met betrekking tot de drie punten die je noemt: die nemen we uiteraard mee in de analyse. De waterkeringen zijn een apart aspect waar we de varianten op scoren en de kweldruk en de peilen in de omliggende polders zitten mee in de hydrologische analyse.

Als er iets onduidelijk is dan hoor ik het graag. Je kan me uiteraard ook bellen.

Met vriendelijke groet,

Jasper Ohm | Adviseur ecologie & natuurlijk kapitaal

De afspraak voor een bezoek van de hydroloog aan Sluis is gemaakt voor vrijdagmiddag 15 april.
Verslag van het bezoek
Vandaag met hydroloog Robbert Montfoort van Arcadis in opdracht van PZH bij verschillende panden langs de Zederik geweest om mogelijke effecten van peilaanpassingen in de Zederik op de huizen in en rond de Zouweboezem in kaart brengen.

We bezochten verschillende panden aan beide zijden van de Zouwendijk in Sluis en hebben ook gekeken bij Jaap van Belle en Eddy Zwijnenburg, links en rechts van de sluis in de Zederik te Meerkerk. Er is weliswaar geen plan voor een peilwijziging in Meerkerk, afsluiting van de Zederik bij de A27 zal zeker gevolgen hebben voor Meerkerk.

Kwel en wellen zijn goed in beeld geweest, evenals de achteruitgang van het onderhoud aan de grienden.

Achteruitzicht bij Zwijnenburg het huis van de mode

Inspraak tot nu toe

De Provincie Zuid-Holland doet serieus haar best om tot een eerlijke belangenafweging te komen voor het beheerplan dat zij moet schrijven voor het Natura 2000 gebied Zouweboezem. Voor het eerst staat er nu dat wij ook mee mogen praten.

Dit is goed te merken want alle oude plannen inclusief het plan dat de Provincie 7 jaar geleden afkeurde zijn overgoten met de saus die wij aangeleverd hebben. Een misselijk makend gerecht.

Zie ook Op en aanmerkingen fase 1 afwegingskader buurtvereniging en Beheervariant van Buurtvereniging

[pdf title=”Op en aanmerkingen fase 2 afwegingskader buurtvereniging” height=”1024px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/inspraak-tot-nu-toe/Op-en-aanmerkingen-fase-2-afwegingskader-buurtvereniging/[/pdf]