Waterschap lost belofte inBron: Waterschap Rivierenland

Update:
Dirk Zuidam heeft jarenlang het peil in de Zederik gemeten en op onze site gezet en is per 31 augustus 2020 het bestuur komen versterken.

Het vigerende streefpeil is 80 cm + NAP met een marge van 10 cm naar boven en naar beneden. Het maximum peil is 126 cm + NAP, maar dat is hoger dan de afgekeurde regionale waterkeringen.

De afspraak is gemaakt dat bij een peil van 110 cm + NAP op het Merwedekanaal de sluisdeuren in Meerkerk gesloten worden. Ook heeft het Waterschap verteld dat binnen zo’n 10 jaar de sluisdeuren aan renovatie toe zijn.

Waterschap Rivierenland heeft na veel vragen haar belofte om het waterpeil in de Zouweboezem te meten en te publiceren ingelost. Buurtvereniging Zouweboezem is hier blij mee.

Waterdata Zouweboezem

Beheerplan Zouweboezem ter inzage van 3 juli t/m 14 augustus


Bron: Provincie Zuid-Holland

U kunt het Ontwerpbeheerplan met bijlagen digitaal inzien op deze pagina.

Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

 • ‘het loket’ van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag;
 • het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag;
 • het gemeentehuis van Zederik, Prinses Marijkeweg 1 te Meerkerk.
Ontwerpbeheerplan vastgesteld

De provincie Zuid-Holland heeft het Ontwerpbeheerplan opgesteld in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de gemeente Zederik, het betrokken hoogheemraad­schap en met diverse maatschappelijke partijen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van LNV hebben het Ontwerpbeheerplan Zouweboezem vastgesteld.

Reageren op het Ontwerpbeheerplan

U kunt een schriftelijke inspraakreactie (‘zienswijze’) geven op het Otwerpbeheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem. Dat kan van 3 juli tot en met 14 augustus 2018. Uw zienswijze stuurt u aan:

Provincie Zuid-Holland
T.a.v. Afdeling Water en Groen / dhr. L.F.M. van Ruijven
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

De zienswijze dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres
 • de naam van het Ontwerpbeheerplan
 • bij voorkeur ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres
Wat gebeurt er met de zienswijzen?

De zienswijzen worden gebruikt als input bij het opstellen van het definitieve Beheerplan. In een aparte Nota van Beantwoording wordt aangegeven of en hoe het Ontwerpbeheerplan is aangepast naar aanleiding van elke zienswijze.

Wie een zienswijze heeft ingediend, krijgt bericht over de definitieve vaststelling van het Beheerplan en van de Nota van Beantwoording.

Het veenweidedossierBron: LANDWERK # 5/6 / 2017
We naderen het moment van kanteling

Vier opinies over de toekomst van de veenweiden in Nederland in tijdschrift LANDWERK.

… Bovendien krijgen we steeds beter zicht op de samenhangende problemen die gaan ontstaan als we doorgaan met onszelf naar de bodem malen.

In Friesland is het gevolg dat de moerasnatuurgebieden als eilanden steeds wat hoger komen te liggen en onherroepelijk gaan ‘leeglopen’ naar de dalende omgeving. …

het-veenweidedossier

Streefpeilenplan Lingesysteem

Peilregistratie en -publicatie Oude Zederik
nog steeds niet verzorgd door Waterschap


Bron:  Waterschap Rivierenland,
     gepubliceerd ruim 2 maanden na vaststelling
Zie ook: Reactie op zienswijze

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengt het waterschap
op de hoogte van het genomen besluit en
van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt.

Besluit
bijlage-a-besluit-streefpeilenplan-lingesysteem
Toelichting
bjilage-2-toelichting-streefpeilenplan-lingesysteem