Waterschap lost belofte inBron: Waterschap Rivierenland

Update:
Dirk Zuidam heeft jarenlang het peil in de Zederik gemeten en op onze site gezet en is per 31 augustus 2020 het bestuur komen versterken.

Het vigerende streefpeil is 80 cm + NAP met een marge van 10 cm naar boven en naar beneden. Het maximum peil is 126 cm + NAP, maar dat is hoger dan de afgekeurde regionale waterkeringen.

De afspraak is gemaakt dat bij een peil van 110 cm + NAP op het Merwedekanaal de sluisdeuren in Meerkerk gesloten worden. Ook heeft het Waterschap verteld dat binnen zo’n 10 jaar de sluisdeuren aan renovatie toe zijn.

Waterschap Rivierenland heeft na veel vragen haar belofte om het waterpeil in de Zouweboezem te meten en te publiceren ingelost. Buurtvereniging Zouweboezem is hier blij mee.

Waterdata Zouweboezem

Streefpeilenplan Lingesysteem

Peilregistratie en -publicatie Oude Zederik
nog steeds niet verzorgd door Waterschap


Bron:  Waterschap Rivierenland,
     gepubliceerd ruim 2 maanden na vaststelling
Zie ook: Reactie op zienswijze

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengt het waterschap
op de hoogte van het genomen besluit en
van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt.

Besluit
bijlage-a-besluit-streefpeilenplan-lingesysteem
Toelichting
bjilage-2-toelichting-streefpeilenplan-lingesysteem

Zienswijze Buurtvereniging

Lingesysteem, Toelichting op het streefpeilenplan, Waterschap Rivierenland, 9 juni 2017
Bron: Onvangstbevestiging van Waterschap Rivierenland

Zie ook: Ontwerp-streefpeilenplan Lingesysteem en
     6 december 2017 ontvangen: Zienswijze Gemeente Zederik
Het ingevulde formulier

[pdf title=”Formulier Zienswijze Indienen” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/zienswijze-buurtvereniging-zouweboezem/zienswijze_indienen_tegen_een_ontwerpbesluit_van_het_waterschap_112[/pdf]

Bijlage 1, Zienswijze

[pdf title=”Zienswijze Buurtvereniging Zouweboezem” height=”940px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/zienswijze-buurtvereniging-zouweboezem/Zienswijze-Buurtvereniging-Zouweboezem[/pdf]

Ontwerp-streefpeilenplan Lingesysteem

Lingepand Kolffgemaal

Lingepand Krakkedel tot Julianastuw

Bron: Waterschapsblad — 29 juni 2017 — Nr. 5888 Zie ook: Zienswijze Buurtvereniging

Inspraak ontwerp-streefpeilenplan Lingesysteem Waterschap Rivierenland

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft het ontwerp-streefpeilenplan Lingesysteem vastgesteld.
Daarbij is gelet op:

 • artikel 5.2 van de Waterwet;
 • de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010;
 • afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het college heeft besloten het ontwerp-streefpeilenplan op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor inspraak ter inzage te leggen.

Inhoud ontwerp-streefpeilenplan Lingesysteem
Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de realisatie van een veerkrachtig en duurzaam waterbeheer in het rivierengebied. Onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het vaststellen van peilbesluiten en streefpeilenplannen. Waterschap Rivierenland stelt een streefpeilenplan op voor de rivier de Linge die stroomt vanaf Doornenburg tot Hardinxveld-Giessendam; inclusief het Merwedekanaal tot Vianen en de Zouweboezem tussen Meerkerk en Sluis.

In het streefpeilenplan Lingesysteem staat beschreven welke waterpeilen er in het gebied gaan gelden en binnen welke bandbreedte de peilen mogen fluctueren. Zorgvuldig onderzoek en analyse heeft geresulteerd in een nieuw ontwerp-streefpeilenplan waarin veel hetzelfde is gebleven. De daadwerkelijke aanpassingen zijn beperkt tot een kleine aanpassing van een peil en twee marges in drie van de veertien Lingepanden. Met de voorgestelde wijzigingen worden voor het gebied als geheel betere condities gerealiseerd voor zowel landbouw, natuur, bebouwing als het watersysteem zelf.

Voorlichtingsbijeenkomst
Het waterschap organiseert twee bijeenkomsten over het ontwerp-streefpeilenplan:

 • voor het Lingepand van Geldermalsen tot Gorinchem en het Merwedekanaal inclusief de Zouweboezem van Vianen tot Hardinxveld-Giessendam op dinsdag 4 juli 2017 in De Schildkamp in Asperen,  aanvang 19.30 uur;
 • voor de Lingepanden van Doornenburg tot Geldermalsen op woensdag 5 juli 2017 in het waterschapskantoor in Tiel, van 16.00 tot 20.00 uur.
  Op deze bijeenkomst kunt u binnenlopen op een moment dat u schikt.

Ontwerp-streefpeilenplan met bijlagen ter inzage
Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het streefpeilenplan ligt het ontwerp van het streefpeilenplan met bijbehorende documenten van vrijdag 30 juni 2017 tot en met donderdag 10 augustus 2017 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.

Het ontwerp-streefpeilenplan en bijlagen zijn als bijlagen bij dit Waterschapsblad opgenomen.

Reageren
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden en inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal reageren op het ontwerp-streefpeilenplan door het indienen van een zienswijze.

Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u terecht bij de heer H.J. van de Braak (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649208). Bij afwezigheid van de heer Van de Braak kunt u contact opnemen met mevrouw J. van Tol (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649480).

Voor een schriftelijke inspraakreactie kunt u een brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

Voor het indienen van een digitale inspraakreactie kunt u het geschikte formulier vinden op:

www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/
zienswijze.html

Reacties per e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen.

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengen wij op de hoogte van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt. Vaststelling van het streefpeilenplan gebeurt door het college van dijkgraaf en heemraden (naar verwachting in oktober 2017). Het streefpeilenplan zal geldig zijn tot de volgende herziening van het streefpeilenplan Linge in 2027.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het ontwerp-streefpeilenplan? U kunt daarvoor terecht op de website van het waterschap:

www.wsrl.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluitgebieden/
streefpeilenplan-linge-merwedekanaal-en-zouweboezem.html

U kunt ook contact opnemen met de heer H.J. van de Braak (team Kennis en Advies), bereikbaar onder telefoonnummer 0344 – 649208.

bijlagen

[pdf title=”Ontwerp-besluit Streefpeilenplan Lingesysteem” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/ontwerp-streefpeilenplan-lingesysteem/Ontwerp-besluit-Streefpeilenplan-Lingesysteem-Bijlage-A[/pdf]

[pdf title=”Lingesysteem Toelichting op het Streefpeilenplan” height=”982px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/ontwerp-streefpeilenplan-lingesysteem/Lingesysteem-Toelichting-op-het-Streefpeilenplan[/pdf]

[pdf title=”Analyse Lingepand 14″ height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/ontwerp-streefpeilenplan-lingesysteem/Analyse-Lingepand-14[/pdf]

Overleg Waterpeil Zederikboezem

Veel te hoog peil in de Oude Zederik op de peilschaal van de Vlietmolen

[pdf title=”Verslag overleg Waterpeil Zederikboezem d.d. 26 mei 2017″ height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/overleg-waterpeil-zederikboezem/Overleg-WSRL-Waterpeil-Zederikboezem-dd-16-mei-2017[/pdf]

Streefpeilenplan Lingesysteem

Bron:  Niet Waterschap Rivierenland,
     maar Gemeente Zederik en Rijkswaterstaat
Zie ook: Links- of rechtsom, het peil moet omhoog
Streefpeilenplan

[pdf title=”Streefpeilenplan Lingesysteem” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/streefpeilenplan-lingesysteem/Streefpeilenplan-Linge[/pdf]

KRW Rivierenlandplan

[pdf title=”Streefpeilenplan Lingesysteem” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/streefpeilenplan-lingesysteem/krw-rivierenlandplan-2-versie_4-eindrapport_definitief_2015[/pdf]

SGBP2 Factsheet Zouweboezem

[pdf title=”Streefpeilenplan Lingesysteem” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/streefpeilenplan-lingesysteem/Factsheet-NL09-31-2-Zouweboezem[/pdf]

Analyse huidige situatie Lingepand 14

Bijlage bij CONCEPT streefpeilenplan Linge
Afbeelding toont het gehele Lingesysteem van Lingepand 14, de kunstwerken en de aangrenzende peilgebieden die voor water aan- en afvoer van de Linge afhankelijk zijn.
Bron: Niet het waterschap maar gemeente Zederik

[pdf title=”Bijlage XIV” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/analyse-huidige-situatie-lingepand-14/xiv-bijlage-analyse-huidige-situatie-lingepand[/pdf]