Beheerplan Zouweboezem ter inzage van 3 juli t/m 14 augustus


Bron: Provincie Zuid-Holland

U kunt het Ontwerpbeheerplan met bijlagen digitaal inzien op deze pagina.

Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

 • ‘het loket’ van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag;
 • het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag;
 • het gemeentehuis van Zederik, Prinses Marijkeweg 1 te Meerkerk.
Ontwerpbeheerplan vastgesteld

De provincie Zuid-Holland heeft het Ontwerpbeheerplan opgesteld in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de gemeente Zederik, het betrokken hoogheemraad­schap en met diverse maatschappelijke partijen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van LNV hebben het Ontwerpbeheerplan Zouweboezem vastgesteld.

Reageren op het Ontwerpbeheerplan

U kunt een schriftelijke inspraakreactie (‘zienswijze’) geven op het Otwerpbeheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem. Dat kan van 3 juli tot en met 14 augustus 2018. Uw zienswijze stuurt u aan:

Provincie Zuid-Holland
T.a.v. Afdeling Water en Groen / dhr. L.F.M. van Ruijven
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

De zienswijze dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres
 • de naam van het Ontwerpbeheerplan
 • bij voorkeur ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres
Wat gebeurt er met de zienswijzen?

De zienswijzen worden gebruikt als input bij het opstellen van het definitieve Beheerplan. In een aparte Nota van Beantwoording wordt aangegeven of en hoe het Ontwerpbeheerplan is aangepast naar aanleiding van elke zienswijze.

Wie een zienswijze heeft ingediend, krijgt bericht over de definitieve vaststelling van het Beheerplan en van de Nota van Beantwoording.

Concept beheerplan Zouweboezem

Bron: Mail van Provincie Zuid-Holland met bijlage
Concept-Ontwerp Natura 2000 beheerplan Zouweboezem

Een kopie van dit concept met opmerkingen van de
Buurtvereniging staat onderaan

Beste leden Adviesgroep Zouweboezem,

Bijgaand zend ik u het concept Ontwerp beheerplan Bijzondere Natuurwaarden Zouweboezem. Dit conform onze eerdere afspraak, dit concept Natura 2000 beheerplan met u te delen, voordat het ter besluitvorming gaat. Het plan is op de volgende onderdelen bijgesteld tov de versie die we in de laatste Adviesgroep bespraken:

— In het concept-ontwerp beheerplan zijn de afspraken uit de laatste Adviesgroepvergadering verwerkt.
— De Wet Natuurbescherming is per 1 januari 2017 de juridische basis voor het ontwerp-beheerplan. De Wet natuurbescherming is de opvolger van de Natuurbeschermingswet 1998. Het concept-ontwerp plan is bijgesteld op de nieuwe juridische basis.
— Het tweede deel van de Samenvatting is iets gewijzigd, de Leeswijzer (paragraaf 1.5) is op de samenvatting aangepast.
— Paragraaf 5.2.1. is aangevuld. Aan de zeven potentiële locaties die waren aangegeven voor ontwikkeling van leefgebied voor Purperreiger en Perseleinhoen, zijn vier locaties toegevoegd. Uit het gesprek met ZHL na de zomervakantie bleek dat er nog enkele locaties in het N2000 gebied in potentie geschikt zijn. Deze locaties zijn toegevoegd aan het zoekgebied voor geschikt leefgebied.
— Het gebruik van drones is volop in ontwikkeling. De tekst van paragraaf 7.3.4 en de toetsing is daarop aangepast.

Verdere procedure:

— Ik wil u natuurlijk gelegenheid geven op de bijgestelde tekst van het concept plan te reageren. Ik heb zelf de indruk dat de wijzigingen niet substantieel zijn, dwz geen aanleiding zijn voor een aparte Adviesgroepvergadering. Ik hoor graag van u of u mijn mening deelt. Mag ik uw reactie voor 21 november ontvangen?
— Na 21 november gaat het plan als Ontwerp ter besluitvorming naar Gedeputeerde Staten. De vaststelling als Ontwerp is de voorbereidende stap om het Ontwerp-plan officieel ter visie te kunnen leggen. Belanghebbenden kunnen vanaf datum ter visie legging hun eventuele zienswijzen indienen.
— Voor de besluitvorming wordt de laatste PAS analyse aan het plan toegevoegd. De wet schrijft voor dat het Programma Aanpak Stikstof leidend is voor stikstofeffecten, overheden zijn gehouden deze te volgen bij de vaststelling van Natura 2000 beheerplannen.
— Nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het ontwerp mede heeft vastgesteld, volgt de feitelijke ter visie legging. Ik ga er nu van uit dat de ter visie legging in de loop van het eerste kwartaal van 2018 feitelijk zijn beslag kan hebben.
— Op de achtergrond speelt de mogelijke gemeentelijke herindeling van Leerdam, Zederik en Vianen. Het beheerplanproces loopt vooralsnog gewoon door, inclusief de voorbereiding van een project Natuurherstel van geschikt leefgebied voor Purperreiger en Porseleinhoen. De Adviesgroep wordt dus gewoon betrokken bij die voorbereiding, zoals verwoord in het beheerplan (ergo, zoals we in de Adviesgroepvergadering hebben afgesproken).

Mocht u vragen hebben over het voorgaande, dan hoor ik het graag van u.

Vr groet drs LFM van Ruijven, Laurens
Beleidsmedewerker Biodiversiteit en beheer,
Projectleider Natura 2000 M&B en ZB.

Concept met opmerkingen van de Buurtvereniging

Leesbaar-Concept-Ontwerp-beheerplan-Zouweboezem-met-opmerkingen

De Rol van Boeren

én Burgers

in Planning en Beheer van Natura 2000 Gebieden
Bron:logo Natura 2000

Group Research report - NAT
The Role of Farmers in Planning and
Managing Natura 2000 Sites
Vertaling van Hoofdstuk 4.4 Zouweboezem

[pdf title=”Nederlandse vertaling van hoofdstuk 4.4 Zouweboezem” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/de-rol-van-boeren-en-burgers-in-planning-en-beheer-van-natura-2000-gebieden/Nederlandse-vertaling-van-hoofdstuk-Zouweboezem-2[/pdf]

Jong moeras in Hoge Boezem


Vlak voor de bespreking van het concept beheerplan voor het natura 2000 gebied Zouweboezem werd er nog een aanvulling aangeleverd.

Bewoners Boezemweg ongerust

Door vernattingsmaatregelen worden waterbergingsgebieden en natuurterreinen meer en meer geschikte broedplaatsen voor steekmuggen en knutten.

Bron: Alterra, Wageningen UR

Om de effecten van vernatting en de mate van ontwikkeling van muggen en knutten in beeld te brengen heeft Alterra, onderdeel van Wageningen UR, een Excel-applicatie ontwikkeld. Ontwerpers kunnen hiermee mogelijke overlast verminderen.

De applicatie ‘Leidraad risicomanagement overlast steekmuggen en knutten’ presenteert een meetprotocol voor signalering en eenvoudige monitoring van steekmuggen.

[pdf title=”Leidraad Risicomanagement Overlast Steekmuggen en Knutten” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/jong-moeras-in-hoge-boezem/AlterraRapport2298[/pdf]

Intussen bij de buren

Bron: PZH
Ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden Uiterwaarden Lek

[pdf title=”Bomen op en nabij waterkeringen, achtergrondenrapport” height=”982px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/ontwerpbeheerplan-bijzondere-natuurwaarden-uiterwaarden-lek/Ontwerpbeheerplan-bijzondere-natuurwaarden-Uiterwaarden-Lek[/pdf]

Concept afwegingskader Natura 2000 gebied Zouweboezem

Bron: E-mail van de Provincie Zuid-Holland van 16 november 2015 aan de leden van de adviesgroep Natura 2000 gebied Zouweboezem met 2 bijlagen.
Geachte leden van de adviesgroep
Natura 2000 gebied Zouweboezem,

Rondom het Natura 2000-beheerplan is het enige tijd stil geweest, vanwege de drukte rond de invoering van de PAS. De provincie Zuid-Holland werk op dit moment richting een ontwerp-beheerplan dat vastgesteld kan worden door gedeputeerde staten. Om hiertoe te komen moet het knelpunt rondom waterkwaliteit en verdroging van de rietlanden, als leefgebied voor de purperreiger en porseleinhoen worden aangepakt. Het doel van deze mail is om u te informeren over, en te betrekken bij, het vaststellen van de natuurmaatregelen die deze knelpunten zullen oplossen.

Proces tot nu toe

In de laatste versie van het beheerplan dat u heeft gezien, was sprake van afsluiting van het deel van de Zouweboezem ten noorden van de A27 en het opzetten van het waterpeil tot + 1,10 m NAP in de winter en het voorjaar. Deze variant stuitte op bezwaren vanuit de omgeving. In het voorjaar van dit jaar heeft gedeputeerde Han Weber bij een bezoek aan het gebied toegezegd de bezwaren van de omgeving beter te betrekken in het zoeken naar een integraal afgewogen maatregelpakket voor het gebied. Na de zomer hebben wij gesprekken gevoerd met enkele partijen en op basis hiervan een concept afwegingskader voor maatregelen opgesteld. Dit concept treft u bijgevoegd aan.

Vervolgproces alternatievenafweging

Om te komen tot dit breed gedragen maatregelenpakket, zullen wij een alternatievenafweging opstellen. Hierin toetsen wij de effecten van alle mogelijke alternatieven voor alle functies van het gebied (zoals wonen, werken, veiligheid, cultuurhistorie). Deze alternatievenafweging willen wij samen met u opstellen. Hiervoor zullen wij de alternatievenafweging in fasen opstellen. Deze fasering is als volgt:

 1. Wij leggen de varianten voor de natuurmaatregelen, de mogelijke mitigerende en aanvullende maatregelen, de beschrijving van de belangen in het gebied en de daaruit voortvloeiende toetsingscriteria aan u voor. U krijgt via een schriftelijke ronde de gelegenheid om hierop te reageren. Dit is de fase waar we nu in zitten. In de bijlage bij deze mail vindt u het afwegingskader, waarbij hoofdstuk 1 t/m 5 zijn ingevuld. Hoofdstuk 6 en 7 zullen wij in de volgende fases invullen. U krijgt de gelegenheid om hier per email naar mij op te reageren tot 29 november a.s..
 2. Na het verwerken van uw commentaar en het invoegen van eventuele aanvullende varianten, zullen wij de toetsing van de varianten uitvoeren. Deze toetsing leggen wij aan u voor en de uitkomst zullen wij weer bespreken met de adviesgroep. Dit overleg zal plaatsvinden in de omgeving van de Zouweboezem in week 2 van 2016 (exacte datum en locatie nader te bepalen).
 3. Na dit overleg en het verwerken van uw opmerkingen, zullen wij het voorkeursalternatief vaststellen in overleg met waterschap Rivierenland en het Zuid-Hollands Landschap. Hierbij zullen wij de eventueel aanvullend te treffen maatregelen ook vaststellen. Dit voorkeursalternatief leggen wij wederom aan u voor. Dit overleg zal plaatsvinden in week 8 van 2016 in de omgeving van de Zouweboezem (exacte datum en locatie nader te bepalen)
 4. Dit uitgewerkte voorkeursalternatief zullen wij vervolgens verwerken in het Natura 2000-beheerplan en deze verwerken tot een ontwerp-beheerplan dat door Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland zal worden vastgesteld waarna het de inspraak in gaat om uiteindelijk definitief te worden vastgesteld door GS.
 5. We hebben nog de mogelijkheid voor een afsluitend overleg in week 11
Planning

In de bijlage bij deze mail vindt u de planning voor het opstellen van de alternatievenafweging.

Wat kunt u nu doen?

Wij willen u vragen om hoofdstuk 1 tot en met 5 van de bijgevoegde alternatievenafweging door te nemen en uw commentaar uiterlijk 29 november a.s. aan mij toe te sturen. Met name uw reactie op hoofdstuk 5 (maatregel-alternatieven) is op dit moment van belang. Mocht u nog een alternatief missen geeft u dat dan vooral aan. Een eventueel nieuw alternatief moet uiteraard wel iets wezenlijks toevoegen. Het aantal uit te werken alternatieven kan ook niet te groot worden.
Tevens horen wij het graag als u knelpunten ziet in de bijgevoegde planning of als er nog iemand ontbreekt in de adressering van deze mail.

Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Wij zien er naar uit om samen met u tot een goede oplossing te komen!

Met vriendelijke groet,

Michaël Vossen

Senior beleidsmedewerker
Afdeling Water & Groen
Provincie Zuid-Holland

Bijlagen: Afwegingskader en Planning

Verder lezen Concept afwegingskader Natura 2000 gebied Zouweboezem