Concept afwegingskader Natura 2000 gebied Zouweboezem

Bron: E-mail van de Provincie Zuid-Holland van 16 november 2015 aan de leden van de adviesgroep Natura 2000 gebied Zouweboezem met 2 bijlagen.
Geachte leden van de adviesgroep
Natura 2000 gebied Zouweboezem,

Rondom het Natura 2000-beheerplan is het enige tijd stil geweest, vanwege de drukte rond de invoering van de PAS. De provincie Zuid-Holland werk op dit moment richting een ontwerp-beheerplan dat vastgesteld kan worden door gedeputeerde staten. Om hiertoe te komen moet het knelpunt rondom waterkwaliteit en verdroging van de rietlanden, als leefgebied voor de purperreiger en porseleinhoen worden aangepakt. Het doel van deze mail is om u te informeren over, en te betrekken bij, het vaststellen van de natuurmaatregelen die deze knelpunten zullen oplossen.

Proces tot nu toe

In de laatste versie van het beheerplan dat u heeft gezien, was sprake van afsluiting van het deel van de Zouweboezem ten noorden van de A27 en het opzetten van het waterpeil tot + 1,10 m NAP in de winter en het voorjaar. Deze variant stuitte op bezwaren vanuit de omgeving. In het voorjaar van dit jaar heeft gedeputeerde Han Weber bij een bezoek aan het gebied toegezegd de bezwaren van de omgeving beter te betrekken in het zoeken naar een integraal afgewogen maatregelpakket voor het gebied. Na de zomer hebben wij gesprekken gevoerd met enkele partijen en op basis hiervan een concept afwegingskader voor maatregelen opgesteld. Dit concept treft u bijgevoegd aan.

Vervolgproces alternatievenafweging

Om te komen tot dit breed gedragen maatregelenpakket, zullen wij een alternatievenafweging opstellen. Hierin toetsen wij de effecten van alle mogelijke alternatieven voor alle functies van het gebied (zoals wonen, werken, veiligheid, cultuurhistorie). Deze alternatievenafweging willen wij samen met u opstellen. Hiervoor zullen wij de alternatievenafweging in fasen opstellen. Deze fasering is als volgt:

  1. Wij leggen de varianten voor de natuurmaatregelen, de mogelijke mitigerende en aanvullende maatregelen, de beschrijving van de belangen in het gebied en de daaruit voortvloeiende toetsingscriteria aan u voor. U krijgt via een schriftelijke ronde de gelegenheid om hierop te reageren. Dit is de fase waar we nu in zitten. In de bijlage bij deze mail vindt u het afwegingskader, waarbij hoofdstuk 1 t/m 5 zijn ingevuld. Hoofdstuk 6 en 7 zullen wij in de volgende fases invullen. U krijgt de gelegenheid om hier per email naar mij op te reageren tot 29 november a.s..
  2. Na het verwerken van uw commentaar en het invoegen van eventuele aanvullende varianten, zullen wij de toetsing van de varianten uitvoeren. Deze toetsing leggen wij aan u voor en de uitkomst zullen wij weer bespreken met de adviesgroep. Dit overleg zal plaatsvinden in de omgeving van de Zouweboezem in week 2 van 2016 (exacte datum en locatie nader te bepalen).
  3. Na dit overleg en het verwerken van uw opmerkingen, zullen wij het voorkeursalternatief vaststellen in overleg met waterschap Rivierenland en het Zuid-Hollands Landschap. Hierbij zullen wij de eventueel aanvullend te treffen maatregelen ook vaststellen. Dit voorkeursalternatief leggen wij wederom aan u voor. Dit overleg zal plaatsvinden in week 8 van 2016 in de omgeving van de Zouweboezem (exacte datum en locatie nader te bepalen)
  4. Dit uitgewerkte voorkeursalternatief zullen wij vervolgens verwerken in het Natura 2000-beheerplan en deze verwerken tot een ontwerp-beheerplan dat door Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland zal worden vastgesteld waarna het de inspraak in gaat om uiteindelijk definitief te worden vastgesteld door GS.
  5. We hebben nog de mogelijkheid voor een afsluitend overleg in week 11
Planning

In de bijlage bij deze mail vindt u de planning voor het opstellen van de alternatievenafweging.

Wat kunt u nu doen?

Wij willen u vragen om hoofdstuk 1 tot en met 5 van de bijgevoegde alternatievenafweging door te nemen en uw commentaar uiterlijk 29 november a.s. aan mij toe te sturen. Met name uw reactie op hoofdstuk 5 (maatregel-alternatieven) is op dit moment van belang. Mocht u nog een alternatief missen geeft u dat dan vooral aan. Een eventueel nieuw alternatief moet uiteraard wel iets wezenlijks toevoegen. Het aantal uit te werken alternatieven kan ook niet te groot worden.
Tevens horen wij het graag als u knelpunten ziet in de bijgevoegde planning of als er nog iemand ontbreekt in de adressering van deze mail.

Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, stel ze dan gerust. Wij zien er naar uit om samen met u tot een goede oplossing te komen!

Met vriendelijke groet,

Michaël Vossen

Senior beleidsmedewerker
Afdeling Water & Groen
Provincie Zuid-Holland

Bijlagen: Afwegingskader en Planning

Afwegingskader potentiele natuurmaatregelen deelgebied Zouwe fase 1_concept