Concept beheerplan Zouweboezem

Bron: Mail van Provincie Zuid-Holland met bijlage
Concept-Ontwerp Natura 2000 beheerplan Zouweboezem

Een kopie van dit concept met opmerkingen van de
Buurtvereniging staat onderaan

Beste leden Adviesgroep Zouweboezem,

Bijgaand zend ik u het concept Ontwerp beheerplan Bijzondere Natuurwaarden Zouweboezem. Dit conform onze eerdere afspraak, dit concept Natura 2000 beheerplan met u te delen, voordat het ter besluitvorming gaat. Het plan is op de volgende onderdelen bijgesteld tov de versie die we in de laatste Adviesgroep bespraken:

— In het concept-ontwerp beheerplan zijn de afspraken uit de laatste Adviesgroepvergadering verwerkt.
— De Wet Natuurbescherming is per 1 januari 2017 de juridische basis voor het ontwerp-beheerplan. De Wet natuurbescherming is de opvolger van de Natuurbeschermingswet 1998. Het concept-ontwerp plan is bijgesteld op de nieuwe juridische basis.
— Het tweede deel van de Samenvatting is iets gewijzigd, de Leeswijzer (paragraaf 1.5) is op de samenvatting aangepast.
— Paragraaf 5.2.1. is aangevuld. Aan de zeven potentiële locaties die waren aangegeven voor ontwikkeling van leefgebied voor Purperreiger en Perseleinhoen, zijn vier locaties toegevoegd. Uit het gesprek met ZHL na de zomervakantie bleek dat er nog enkele locaties in het N2000 gebied in potentie geschikt zijn. Deze locaties zijn toegevoegd aan het zoekgebied voor geschikt leefgebied.
— Het gebruik van drones is volop in ontwikkeling. De tekst van paragraaf 7.3.4 en de toetsing is daarop aangepast.

Verdere procedure:

— Ik wil u natuurlijk gelegenheid geven op de bijgestelde tekst van het concept plan te reageren. Ik heb zelf de indruk dat de wijzigingen niet substantieel zijn, dwz geen aanleiding zijn voor een aparte Adviesgroepvergadering. Ik hoor graag van u of u mijn mening deelt. Mag ik uw reactie voor 21 november ontvangen?
— Na 21 november gaat het plan als Ontwerp ter besluitvorming naar Gedeputeerde Staten. De vaststelling als Ontwerp is de voorbereidende stap om het Ontwerp-plan officieel ter visie te kunnen leggen. Belanghebbenden kunnen vanaf datum ter visie legging hun eventuele zienswijzen indienen.
— Voor de besluitvorming wordt de laatste PAS analyse aan het plan toegevoegd. De wet schrijft voor dat het Programma Aanpak Stikstof leidend is voor stikstofeffecten, overheden zijn gehouden deze te volgen bij de vaststelling van Natura 2000 beheerplannen.
— Nadat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het ontwerp mede heeft vastgesteld, volgt de feitelijke ter visie legging. Ik ga er nu van uit dat de ter visie legging in de loop van het eerste kwartaal van 2018 feitelijk zijn beslag kan hebben.
— Op de achtergrond speelt de mogelijke gemeentelijke herindeling van Leerdam, Zederik en Vianen. Het beheerplanproces loopt vooralsnog gewoon door, inclusief de voorbereiding van een project Natuurherstel van geschikt leefgebied voor Purperreiger en Porseleinhoen. De Adviesgroep wordt dus gewoon betrokken bij die voorbereiding, zoals verwoord in het beheerplan (ergo, zoals we in de Adviesgroepvergadering hebben afgesproken).

Mocht u vragen hebben over het voorgaande, dan hoor ik het graag van u.

Vr groet drs LFM van Ruijven, Laurens
Beleidsmedewerker Biodiversiteit en beheer,
Projectleider Natura 2000 M&B en ZB.

Concept met opmerkingen van de Buurtvereniging

Leesbaar-Concept-Ontwerp-beheerplan-Zouweboezem-met-opmerkingen

Water verbindtBron: RUIMTEVOLK — WATER VERBINDT

In het magazine Water verbindt verkennen RUIMTEVOLK en de Unie van Waterschappen de rol van water in omgevingsvisies aan de hand van interviews, praktijken en tips.

De publicatie biedt inspiratie voor zowel gemeenten, provincies als de waterschappen om de rol van water in omgevingsvisies vorm te geven.

[pdf title=”Water verbindt” height=”890px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/water-verbindt/Water-verbindt[/pdf]

Zienswijze Buurtvereniging

Lingesysteem, Toelichting op het streefpeilenplan, Waterschap Rivierenland, 9 juni 2017
Bron: Onvangstbevestiging van Waterschap Rivierenland

Zie ook: Ontwerp-streefpeilenplan Lingesysteem en
     6 december 2017 ontvangen: Zienswijze Gemeente Zederik
Het ingevulde formulier

[pdf title=”Formulier Zienswijze Indienen” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/zienswijze-buurtvereniging-zouweboezem/zienswijze_indienen_tegen_een_ontwerpbesluit_van_het_waterschap_112[/pdf]

Bijlage 1, Zienswijze

[pdf title=”Zienswijze Buurtvereniging Zouweboezem” height=”940px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/zienswijze-buurtvereniging-zouweboezem/Zienswijze-Buurtvereniging-Zouweboezem[/pdf]

Ontwerp-streefpeilenplan Lingesysteem

Lingepand Kolffgemaal

Lingepand Krakkedel tot Julianastuw

Bron: Waterschapsblad — 29 juni 2017 — Nr. 5888 Zie ook: Zienswijze Buurtvereniging

Inspraak ontwerp-streefpeilenplan Lingesysteem Waterschap Rivierenland

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden
Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft het ontwerp-streefpeilenplan Lingesysteem vastgesteld.
Daarbij is gelet op:

 • artikel 5.2 van de Waterwet;
 • de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010;
 • afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het college heeft besloten het ontwerp-streefpeilenplan op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor inspraak ter inzage te leggen.

Inhoud ontwerp-streefpeilenplan Lingesysteem
Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de realisatie van een veerkrachtig en duurzaam waterbeheer in het rivierengebied. Onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het vaststellen van peilbesluiten en streefpeilenplannen. Waterschap Rivierenland stelt een streefpeilenplan op voor de rivier de Linge die stroomt vanaf Doornenburg tot Hardinxveld-Giessendam; inclusief het Merwedekanaal tot Vianen en de Zouweboezem tussen Meerkerk en Sluis.

In het streefpeilenplan Lingesysteem staat beschreven welke waterpeilen er in het gebied gaan gelden en binnen welke bandbreedte de peilen mogen fluctueren. Zorgvuldig onderzoek en analyse heeft geresulteerd in een nieuw ontwerp-streefpeilenplan waarin veel hetzelfde is gebleven. De daadwerkelijke aanpassingen zijn beperkt tot een kleine aanpassing van een peil en twee marges in drie van de veertien Lingepanden. Met de voorgestelde wijzigingen worden voor het gebied als geheel betere condities gerealiseerd voor zowel landbouw, natuur, bebouwing als het watersysteem zelf.

Voorlichtingsbijeenkomst
Het waterschap organiseert twee bijeenkomsten over het ontwerp-streefpeilenplan:

 • voor het Lingepand van Geldermalsen tot Gorinchem en het Merwedekanaal inclusief de Zouweboezem van Vianen tot Hardinxveld-Giessendam op dinsdag 4 juli 2017 in De Schildkamp in Asperen,  aanvang 19.30 uur;
 • voor de Lingepanden van Doornenburg tot Geldermalsen op woensdag 5 juli 2017 in het waterschapskantoor in Tiel, van 16.00 tot 20.00 uur.
  Op deze bijeenkomst kunt u binnenlopen op een moment dat u schikt.

Ontwerp-streefpeilenplan met bijlagen ter inzage
Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van het streefpeilenplan ligt het ontwerp van het streefpeilenplan met bijbehorende documenten van vrijdag 30 juni 2017 tot en met donderdag 10 augustus 2017 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.

Het ontwerp-streefpeilenplan en bijlagen zijn als bijlagen bij dit Waterschapsblad opgenomen.

Reageren
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden en inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal reageren op het ontwerp-streefpeilenplan door het indienen van een zienswijze.

Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u terecht bij de heer H.J. van de Braak (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649208). Bij afwezigheid van de heer Van de Braak kunt u contact opnemen met mevrouw J. van Tol (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649480).

Voor een schriftelijke inspraakreactie kunt u een brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

Voor het indienen van een digitale inspraakreactie kunt u het geschikte formulier vinden op:

www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/
zienswijze.html

Reacties per e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen.

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengen wij op de hoogte van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt. Vaststelling van het streefpeilenplan gebeurt door het college van dijkgraaf en heemraden (naar verwachting in oktober 2017). Het streefpeilenplan zal geldig zijn tot de volgende herziening van het streefpeilenplan Linge in 2027.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het ontwerp-streefpeilenplan? U kunt daarvoor terecht op de website van het waterschap:

www.wsrl.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluitgebieden/
streefpeilenplan-linge-merwedekanaal-en-zouweboezem.html

U kunt ook contact opnemen met de heer H.J. van de Braak (team Kennis en Advies), bereikbaar onder telefoonnummer 0344 – 649208.

bijlagen

[pdf title=”Ontwerp-besluit Streefpeilenplan Lingesysteem” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/ontwerp-streefpeilenplan-lingesysteem/Ontwerp-besluit-Streefpeilenplan-Lingesysteem-Bijlage-A[/pdf]

[pdf title=”Lingesysteem Toelichting op het Streefpeilenplan” height=”982px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/ontwerp-streefpeilenplan-lingesysteem/Lingesysteem-Toelichting-op-het-Streefpeilenplan[/pdf]

[pdf title=”Analyse Lingepand 14″ height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/ontwerp-streefpeilenplan-lingesysteem/Analyse-Lingepand-14[/pdf]

Overleg Waterpeil Zederikboezem

Veel te hoog peil in de Oude Zederik op de peilschaal van de Vlietmolen

[pdf title=”Verslag overleg Waterpeil Zederikboezem d.d. 26 mei 2017″ height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/overleg-waterpeil-zederikboezem/Overleg-WSRL-Waterpeil-Zederikboezem-dd-16-mei-2017[/pdf]