Zorgvuldigheid

2015-12-01 11.35.08

Zie update

Leon Segond von Banchet 15:25 aan info, MTM, jasper.ohm

Beste Michaël,

Wat een fijn bericht. Jasper is welkom. Hieruit blijkt zorgvuldigheid. Wij hopen dat dit ook vermeld gaat worden in het uitgewerkte afwegingskader en duiding VKA die jullie 29 april aan ons gaan sturen.

Dit soort zorgvuldigheid misten wij tot nu toe. N.B. In het lijstje in de 2e alinea van jouw mail over beschikbare gegevens die Arcadis gaat gebruiken om de huidige situatie in beeld te brengen om het mogelijke effect van peilaanpassingen op huizen én molens in en rondom de Zouweboezem in kaart te brengen missen wij:

  • vermelding van de staat van de kades ten oosten van de Boezem,
  • de kweldruk bij de Zouwendijk van de Boezem naar het westen en
  • de indexering van het peil in de polders ten westen van de Boezem i.v.m. bodemdaling daar.

E.e.a. is reeds relevant bij een ontwerpbeheerplan zonder peilverhoging.

Met vriendelijke groeten,

Leon Segond von Banchet

Op 13 april 2016 13:37 schreef Vossen, MTM:

Beste Leon,

Zoals reeds aangekondigd is het voor een zorgvuldige variantenafweging onder meer nodig om het mogelijke effect van peilaanpassingen op de huizen in en rond de Zouweboezem in kaart brengen. Alleen dan kunnen we de varianten goed wegen op het aspect wateroverlast voor bewoners.

Arcadis zal op basis van de beschikbare gegevens zoals zomer- en winterpeilen, grondwaterstanden, maaiveldhoogten, aanwezigheid kruipruimten, kelders, landgebruik, bodemgesteldheid en eventuele klachten registraties zo goed mogelijk de huidige situatie in beeld brengen.

Deze informatie wordt aangevuld met een bezoek aan de bewoners. Doel is om waar sprake is van wateroverlast te spreken met bewoners en in de huizen/kruipruimtes te zien hoe die overlast zich manifesteert. Op basis van al deze informatie worden de varianten kwalitatief gescoord op het aspect wateroverlast. Het gaat er om voldoende informatie te verzamelen om een goede afweging tussen varianten te kunnen maken. Jasper Ohm van Arcadis zal binnenkort binnenkort contact met je opnemen om een hiervoor een afspraak te maken.

Voor alle duidelijkheid: het feit dat Arcadis hiervoor langs komt betekent dus niet dat we als een provincie al een variant op het oog hebben waarbij sprake is van peilverhoging. Er is nog geen enkele keuze gemaakt. Dat kan pas als alle benodigde informatie beschikbaar is.

Met vriendelijke groet,

Michaël Vossen

Projectleider Zouweboezem
Provincie Zuid-Holland

Update

Ohm J.N. (Jasper) 16:45 aan Montfoort, Leon, info, MTM

Dag Leon,

Goed om te horen dat we welkom zijn.

Specifiek dit hydrologische onderzoek zal uitgevoerd worden door mijn collega Robbert Montfoort. Hij is hydroloog, dus gespecialiseerd in dit type vraagstukken. Ik zal aan het begin van het bezoek wel kort aansluiten om zorg te dragen voor een goede overdracht.

Het doel van het bezoek is om onder meer om zoveel mogelijk de situatie bij de woningen op te nemen. Het is dus zaak dat we bij zoveel mogelijk bewoners langs kunnen gaan en in ieder geval bij de huizen die de meeste overlast ondervinden. Wij hebben een voorkeur om volgende week dinsdag 19 april langs te komen. Kun jij inventariseren of dat uitkomt?  We zullen ongeveer een dagdeel bezig zijn, dus we kunnen in de ochtend of begin van de middag langskomen. Eventueel kunnen we ook in de late namiddag / vroege avond langskomen als dat beter schikt. Mocht dinsdag niet uitkomen is vrijdag a.s. 15 april  een tweede optie.

Verder  wil je hulp vragen bij het volgende. Om de effecten van de varianten goed in beeld te kunnen brengen heb ik informatie nodig over de gebouwen die ‘buitendijks’ in de Zederik staan. Het gaat hierbij om de volgende vragen:

  • Hoe zijn de gebouwen gefundeerd? Als de gebouwen onderheid zijn, met welk type palen is dat gebeurd (hout, beton e.d.)? – dit is van belang om de effecten van een peildaling op de woningen in beeld te brengen.
  • Bevinden zich rioolaansluitingen in de kelder / souterrain van de gebouwen, voor zover daar sprake van is? We willen hierbij per gebouw in kaart brengen waar de laagst gelegen aansluiting zich bevind  – dit hebben we nodig om in beeld te brengen of de nooduitlaten van de riolering die zich bij de Zederik bevinden beperkt opgehoogd zouden kunnen worden (ze bevinden zich nu op +0,87 m NAP ). Hierbij  is het uiteraard van belang dat de huizen droog blijven.

Kun jij dit inventariseren bij je buren?

Met betrekking tot de drie punten die je noemt: die nemen we uiteraard mee in de analyse. De waterkeringen zijn een apart aspect waar we de varianten op scoren en de kweldruk en de peilen in de omliggende polders zitten mee in de hydrologische analyse.

Als er iets onduidelijk is dan hoor ik het graag. Je kan me uiteraard ook bellen.

Met vriendelijke groet,

Jasper Ohm | Adviseur ecologie & natuurlijk kapitaal

De afspraak voor een bezoek van de hydroloog aan Sluis is gemaakt voor vrijdagmiddag 15 april.
Verslag van het bezoek
Vandaag met hydroloog Robbert Montfoort van Arcadis in opdracht van PZH bij verschillende panden langs de Zederik geweest om mogelijke effecten van peilaanpassingen in de Zederik op de huizen in en rond de Zouweboezem in kaart brengen.

We bezochten verschillende panden aan beide zijden van de Zouwendijk in Sluis en hebben ook gekeken bij Jaap van Belle en Eddy Zwijnenburg, links en rechts van de sluis in de Zederik te Meerkerk. Er is weliswaar geen plan voor een peilwijziging in Meerkerk, afsluiting van de Zederik bij de A27 zal zeker gevolgen hebben voor Meerkerk.

Kwel en wellen zijn goed in beeld geweest, evenals de achteruitgang van het onderhoud aan de grienden.

Achteruitzicht bij Zwijnenburg het huis van de mode