Gebiedsprofiel Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Bron: Gebiedsprofiel Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
Zie o.a. pagina 11 en 36
Het ingenieuze watersysteem

Op een gegeven moment bleek de waterafvoer via de weteringen niet langer te voldoen. Er werd een systeem van boezems en vlieten aangelegd. Bij de aanleg van het watersysteem werd voor een deel gebruik gemaakt van bestaande riviertjes en veenstromen, voor een ander deel was een geheel nieuw stelsel van waterlopen nodig. Op deze manier ontstond een ingenieus, bovenlokaal stelsel met als hoogtepunt de Werelderfgoedsite Kinderdijk. Bij Kinderdijk ligt een vrij unieke dubbele boezem met twee kanalen naast elkaar.

Naast Kinderdijk vinden we ook rond de Zouwe natte landen ofwel gronden die bij een overvloed aan water geïnundeerd kunnen worden. Langs het hele ingenieuze watersysteem zijn op de plekken waar het water overgepompt moest worden de voor Zuid-Holland kenmerkende molens gebouwd. Het ingenieuze watersysteem is vertaald in de legenda eenheid ‘water als structuurdrager’. Kinderdijk en de molens zijn opgenomen bij de ‘identiteitsdragers van Zuid-Holland’.

[pdf title=”Gebiedsprofiel Alblasserwaard & Vijfheerenlanden” height=”525px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/gebiedsprofiel-alblasserwaard-vijfheerenlanden/Gebiedsprofiel-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden-2/[/pdf]

Ambitie Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Voor de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn vanuit de specifieke kenmerken van de regio de volgende ambities toe te voegen:

Ingenieus Watersysteem
De ambitie omvat het behouden en versterken van het continue karakter van de boezems en vlieten door:

 • Het beleefbaar houden van de hoogteverschillen met de omgeving.
 • Bij aanpassingen te denken vanuit de gehele lijn. Voorkom incidenten die inbreuk doen op het dwarsprofiel van doorgaande waterlopen. Voorkomen moet worden dat de herkenbaarheid van de waterloop verstoord raakt.
 • Kruisingen met andere structuren, zoals linten, vragen om zorgvuldige inpassing.
 • Het opheffen van situaties die de continuïteit verstoren.

Rivier
De ambitie omvat het versterken van het contact met de rivier door:

 • Het handhaven en creëren van het zicht op de rivier vanaf de naastliggende dijken en wegen.
 • Het handhaven of realiseren van dijkwoningen.
 • Het zichtbaarheid houden en maken van de getijdenwerking in groene uiterwaarden.
 • Het daar waar mogelijk versterken van de oriëntatie van de woningen naar de rivier (zie ook ‘kwaliteit van stads- en dorpsranden’).

Historische vaarweg
De ambitie bij deze vaarweg richt zich vooral op het handhaven van de bestaande karakteristieken door:

 • Het huidige profiel met de karakteristieke lintbebouwing als uitgangspunt te nemen voor het zuidelijke deel van Arkel tot Meerkerk.
 • In het noordelijk deel, vanaf Meerkerk uit te gaan van de kenmerkende beplanting.
 • Bij de drie belangrijke knopen rond Gorinchem, Arkel/Linge en Meerkerk/Zouwe in te zetten op een integrale ontwerpopgave waarbij het herkenbaar houden en versterken van het historische ensemble voorop staat.
 • Inzetten op de beeldkwaliteit vanaf het water, in het bijzonder bij plekken met een historische ensemblewaarde en bij zichten en doorzichten naar het omringende landschap.

Sturing
De ambities bij het ingenieuze watersysteem zijn primair de verantwoordelijkheid van het Waterschap Rivierenland.
De ambities bij de rivieren zijn voornamelijk een gemeentelijke aangelegenheid.
Voor de aanpak van de historische vaarweg staat de Provincie met name aan de lat.