Aangepaste planning

Zie update

Planning BP Zouweboezem_maart 2016

Geachte leden van de adviesgroep Zouweboezem,

Bij deze stuur ik u zoals toegezegd de aangepaste planning voor het beheerplan Zouweboezem. Zoals u in de planning kunt zien is het streven een eerste concept van het beheerplan gereed te hebben voor de zomer. Het eindconcept is begin september gereed waarna de vaststellingsprocedure kan worden gestart.
Middels de adviesgroep kunnen alle betrokken partijen en belanghebbenden hun mening over het beheerplan geven en meedenken bij de invulling er van.
Op basis van deze consultatie maakt de provincie waar nodig keuzes. Daarbij wordt uiteraard gestreefd naar een zo groot mogelijk draagvlak onder alle partijen.
Er zijn op dit moment 3 overleg momenten met de adviesgroep voorzien: medio mei, eind juni en eind augustus/begin september. Ik verzoek u in onderstaand datumbriefje aan te geven welke data u schikken en dit te retourneren zodat de overlegdata geprikt kunnen worden.

Datumbriefje niet bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

Michaël Vossen

Projectleider Zouweboezem
Afdeling Water & Groen
Provincie Zuid-Holland

Mobiel: 06-11907593
Email: mtm.vossen@pzh.nl

Update

Op basis van de reacties zijn de volgende data voor een bijeenkomst van de adviesgroep geprikt:

Onderwerp Datum Tijdstip Locatie
Uitgewerkt afwegingskader en VKA* 10 mei 9:30-11:30 Wordt nog bekend gemaakt
Concept beheerplan en uitgewerkt VKA 23 juni 9:30-11:30 Wordt nog bekend gemaakt
Eindconcept beheerplan 30 aug. 9:30-11:30 Wordt nog bekend gemaakt

* VoorKeursAlternatief