Recreatie & Toerisme in de Zouweboezem

Bron:   Gemeente Zederik
Update: Nu met opmerkingen van de buurtvereniging

Nota bene

In onderstaande beleidsnota staat in paragraaf 7.3

Vergroting mogelijkheden voor verblijfsrecreatie en attracties

“Bij het onderzoek en het proces daarna wordt aangesloten bij processen die al lopen (de waterfronten in Ameide en Lexmond worden ook bekeken vanuit het dijkversterkingsprogramma / MIRT).”

Beleidsnota

Beleidsnota Recreatie & Toerisme 2016-2019

Uitvoeringsprogramma

[pdf title=”Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2017-2019″ height=”512px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/wp-content/uploads/Info-I_II-ag.pnt-11-Uitvoeringsprogramma-Recreatie-en-Toerisme-2017-2019.pdf[/pdf]

Opmerkingen van de buurtvereniging

De buurtvereniging wil een duurzaam peil, bescherming van
cultureel erfgoed, landschap en biodiversiteit in de Zouweboezem.

[pdf title=”Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2017-2019″ height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/wp-content/uploads/Opmaak-en-opmerkingen-van-de-buurtvereniging.pdf[/pdf]

Herstel van de goede betrekkingen

Buurtvereniging Zouweboezem
aanvaardt uitgestoken hand
van Stichting Groene Hart

Zie: Bezwaar tegen omgevingsvergunning

Geachte bewoners/betrokkenen,

Hierbij willen wij u berichten dat wij besloten hebben tot het intrekken van de aanvraag voor het struinpad door de Zouwe Voorboezem. Bijgaand ontvangt u de brief die wij hierover vorige week aan de gemeente Zederik hebben verzonden.

Wij waarderen de inzet van de bewoners om dit prachtige gebied te beschermen en te conserveren.
Afgelopen twee jaar hebben wij hierover veel informatie verzameld en gedocumenteerd. Graag willen wij deze gegevens met u delen in een door de gemeente te organiseren informatiebijeenkomst.

[pdf title=”Kritiek op proces verlening omgevingsvergunning” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/herstel-van-de-goede-betrekkingen/Brief-betr.-intrekken-aanvraag-omgevingsvergunning-struinpad-Sluis[/pdf]

Een brug te ver

Update:  Kritiek op proces verlening omgevingsvergunning
Zie ook: Inspiratiedocument MIRT

Bron:    Rijkswaterstaat, Arjo van Staverden en Gemeente Zederik
Zie ook: Gebiedsprofiel Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
Toen

Naast Kinderdijk vinden we ook rond de Zouwe natte landen ofwel gronden die bij een overvloed aan water geïnundeerd kunnen worden.

Rijkswaterstaat 1883. Herziene kaart van de rivieren Boven Rijn, Neder Rijn, Lek, Nieuwe Maas, Scheur en Nieuwe Waterweg. Uitsnede van Blad Nº 14 Lek. Ameide. Buitenboezem bij Sluis.
Nu

Ingenieus Watersysteem
De ambitie omvat het behouden en versterken van het continue karakter van de boezems en vlieten door:

  • Het beleefbaar houden van de hoogteverschillen met de omgeving.
  • Bij aanpassingen te denken vanuit de gehele lijn. Voorkom incidenten die inbreuk doen op het dwarsprofiel van doorgaande waterlopen. Voorkomen moet worden dat de herkenbaarheid van de waterloop verstoord raakt.
  • Kruisingen met andere structuren, zoals linten, vragen om zorgvuldige inpassing.
  • Het opheffen van situaties die de continuïteit verstoren.
Luchtfoto van de Buitenboezem – Arjo van Staverden
Straks?

De ambities bij de rivieren zijn voornamelijk een gemeentelijke aangelegenheid.

Gemeente Zederik heeft een omgevingsvergunning verleend zonder controle van de foutieve informatie over de overeenstemming met eigenaren, die overeenstemming is er niet.
Kritiek op proces verlening
omgevingsvergunning

[pdf title=”Kritiek op proces verlening omgevingsvergunning” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/een-brug-te-ver/Kritiek-proces-vergunningverlening[/pdf]

Bezwaar tegen omgevingsvergunning

Laatste nieuws: Herstel van de goede betrekkingen
Update: Advies van bezwarencommissie GLZ
Zie: Omgevingsvergunning Struinpad in de uiterwaarden nabij Sluis
wandelroutenetwerk zuid-holland zuid
Wandelroutenetwerk Zuid-Holland Zuid
Bezwaarschrift

[pdf title=”Bezwaarschrift OV-2016-0112″ height=”965px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/bezwaar-tegen-omgevingsvergunning/Bezwaarschrift-struinpad-buurtvereniging[/pdf]

Omgevingsvergunning Struinpad in de uiterwaarden nabij Sluis

overzichtskaart-aanleg-struinpad
Bron:   Gemeente Zederik

Update: Bezwaar tegen omgevingsvergunning
Aanvraag Stichting Groene Hart
[pdf title="Aanvraag Omgevingsvergunning" height="960px"]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/omgevingsvergunning-struinpad-in-de-uiterwaarden-nabij-sluis/Aanvraag-OV-Struinpad-uiterwaarden-Sluis[/pdf]
Bijlage 1. Overzichtskaart aanleg struinpad
Aanvraaggegevens

[pdf title=”Aanvraaggegevens” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/omgevingsvergunning-struinpad-in-de-uiterwaarden-nabij-sluis/Aanvraaggegevens-OV-2532197[/pdf]

Verlening omgevingsvergunning OV-2016-0112

[pdf title=”Aanvraaggegevens” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/omgevingsvergunning-struinpad-in-de-uiterwaarden-nabij-sluis/Verlening-OV-2016-0112[/pdf]

Publicatie omgevingsvergunning OV-2016-0112

[pdf title=”Publicatie in Gemeenteblad” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/omgevingsvergunning-struinpad-in-de-uiterwaarden-nabij-sluis/Publicatie-gemeenteblad-2016-149928[/pdf]

Aanvraag omgevingsvergunning, Boezemweg

Bron: Aanvraag omgevingsvergunning, Boezemweg ong. Lexmond

aanvraag-omgevingsvergunning-boezemweg

Burgemeester en wethouders van gemeente Zederik maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Op 1 september 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘uitvoeren werkzaamheden’ ontvangen voor het plaggen van natuurpercelen, ophogen dammen en toegangskade op de locatie Boezemweg ong., 4128 LT Lexmond. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer OV-2016-0114.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dat is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend. Na toetsing kan blijken dat de aanvraag meerdere activiteiten kan bevatten.