Verslag Adviesgroepvergadering Zouweboezem

Bron: Mail van Provincie Zuid-Holland aan leden van de adviesgroep voor het beheerplan van Natura 2000 gebied Zouweboezem.
Dames en heren,

Bijgaand zend ik u het concept-verslag van de Adviesgroep-vergadering Zouweboezem van 22 augustus 2016. In het concept-verslag staan alle acties benoemd die we ter vergadering hebben afgesproken. Mocht er naar uw inzicht een actie ontbreken, wilt u die dan aan mij mailen?

De andere bijlage is de uitvraag huidig gebruik. Wilt u uw aanvullingen met 14 dagen sturen aan Jasper Ohm:
 Zoals aangegeven in het adviesgroep overleg van 22/8, zullen wij bij de actualisatie van het beheerplan ook de toetsing van het huidig gebruik actualiseren. Hierbij toetsen wij of het huidig gebruik mogelijk strijdig kan zijn met de Natura 2000 instandhoudingsdoelen van de Zouweboezem. Activiteiten die niet strijdig zijn kunnen vergunning vrij worden uitgevoerd. Daarom is het van belang om het overzicht huidig gebruik zo compleet mogelijk te hebben. In de versie van het beheerplan van 2014 is al een toetsing huidig gebruik uitgevoerd. In de bijlage vindt u een overzicht van het huidig gebruik dat is meegenomen in die toetsing. Bij de actualisatie van de toetsing huidig gebruik houden we nu een peildatum van 1 juli 2016 aan.Wij willen u vragen om vanuit uw gebiedskennis aan te geven of er sprake is van toe- of afname van gebruik (sinds 2014), in z’n aard gewijzigd (een activiteit vindt in een andere vorm plaats) of nieuw gebruik (wat in 2014 nog niet plaatsvond). Als u hier vragen over heeft of als u twijfelt of iets als huidig gebruik aangemerkt kan worden, dan kunt u contact opnemen met Jasper Ohm (06-50736434; jasper.ohm@arcadis.com).

In de vergadering van 22 augustus hebben we als richttijd voor een bespreking over het geactualiseerd concept-beheerplan half november 2016 genoemd. Daarbij is uitgangspunt dat het plan 14 dagen tevoren aan u wordt gezonden. Ik verwacht medio oktober aan te kunnen geven of we die termijn ook inderdaad gaan halen, zodat we in dan ook een afspraak voor de Adviesgroep in kunnen plannen.

En mocht u vragen hebben ivm deze mail, dan hoor ik die graag van u.

Met vriendelijke groet,

provincie zuid hollanddrs LFM van Ruijven, Laurens
Beleidsmedewerker Natura 2000,
Projectleider M&B en ZB.

Afdeling Water en Groen | bureau Landelijk gebied
T 070 441 6298 M 06 5040 9881
lfm.van.ruijven@pzh.nl
Bijlagen

[pdf title=”Onze reactie” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/verslag-adviesgroepvergadering-zouweboezem/Verslag-adviesgroep-Zouweboezem-22082016[/pdf]

[pdf title=”Onze reactie” height=”540px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/verslag-adviesgroepvergadering-zouweboezem/Huidig-gebruik-uitvraag.pptx[/pdf]