Vervolg beheerplanproces

Presentatie_gemeenteraad_2_september_2014 def_Page_01
Presentatie van de voorlaatste projectleider: mevrouw M. de Boer

Dames en Heren,

Mijn naam is Laurens van Ruijven. Ik ben vanuit de provincie Zuid Holland de nieuwe projectleider voor het Natura 2000 beheerplan Zouweboezem. Tijdens de eerstkomende Adviesgroepvergadering zal ik mij aan u voorstellen. Mocht u mij voor die tijd willen spreken, dan kunt u mij mailen of bellen, mijn contactgegevens staan onderaan deze mail. En wanneer ik in deze fase al vragen aan u heb, zal ik natuurlijk contact met u zoeken.

De stappen die we te gaan hebben voor het beheerplanproces zijn de vaststelling van een ingevuld afwegingskader, de conclusies en besluitvorming, de verwerking daarvan in het concept beheerplan en tenslotte de vaststelling van het formele ontwerp-beheerplan. Het ontwerp-beheerplan is het plan dat ter visie zal worden gelegd. De planning is dat Gedeputeerde Staten het ontwerp-beheerplan eind dit jaar vast kunnen stellen. Dat is voor zover dat past bij een zorgvuldig beheerplanproces.

Vandaag wordt u ook benaderd om een datum te prikken voor de Adviesgroepvergadering. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de leden zal die vergadering net voor of direct na de vakantieperiode plaats vinden. Locatie zal in of nabij Meerkerk zijn. De agenda van die vergadering zal vooral het ingevulde afwegingskader bevatten, dat u op 13 mei per mail van mijn collega Michaël Vossen heeft ontvangen. Daarnaast wellicht een of enkele punten die in de tussenliggende periode naar voren komen.

Ik hoop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben over het vervolg van dit beheerplanproces.

Met vriendelijke groet

Laurens van Ruijven

Beleidsmedewerker Natura 2000,
Projectleider M&B en ZB.
Afdeling Water en Groen | bureau Landelijk gebied

T 070 441 6298
M 06 5040 9881
lfm.van.ruijven@pzh.nl

Presentatie van PZH bij de gemeente Zederik

[pdf title=”Presentatie van PZH bij de gemeente Zederik” height=”560px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/vervolg-beheerplanproces/Presentatie_gemeenteraad_2_september_2014-def[/pdf]