Beleidsnota Recreatie & Toerisme 2016-2019

Bron: Gemeente Zederik
Nota bene

In onderstaande beleidsnota staat in paragraaf

7.3 Vergroting mogelijkheden voor verblijfsrecreatie en attracties.

 

 

“Bij het onderzoek en het proces daarna wordt aangesloten bij processen die al lopen (de waterfronten in Ameide en Lexmond worden ook bekeken vanuit het dijkversterkingsprogramma / MIRT).”

Download the PDF file Beleidsnota Recreatie & Toerisme 2016-2019.

Links- of rechtsom, het peil moet omhoog

Bron: Na veel aandringen toch nog gekregen van Gemeente Zederik
Zie ook: Watersysteemanalyse uit 2012 en Lingepand 14 uit 2007
Aanleiding

In onderstaand rapport staat de aanleiding voor peilmaatregelen in paragraaf 5.3.1 Aanleiding (peil)maatregel op bladzijde 16:

De belangrijkste knelpunten voor de aanwezige natuur zijn verdroging, gebrek aan een natuurlijke dynamiek van de Linge en te weinig inundaties.

Vanuit de natuurdoelen zou de meest ideale situatie een (meer) flexibel peilbeheer zijn, met langdurig (één of meer maanden) hoge(re) peilen in de wintermaanden en uitzakkende peilen in de zomermaanden met een peilverschil van minimaal 30 cm

Volgens ons en het Zuid-Hollands Landschap valt het met de verdroging en de natuurlijke dynamiek wel mee. We hebben meer dan eens de Zouwenkade zien overstromen.

De volgende alinea’s zijn de mening van alleen de buurtvereniging en niet van het ZHL.

Het echte knelpunt waardoor verlanding ontstaat is achterstalling onderhoud. Verhoogt waterschap Rivierenland het peil is dat alleen maar uitstel van verdere verdroging, overlast en schade voor de omwonenden en voor ons culturele erfgoed.

Het huidige maximaal toelaatbare niveau op het Merwedekanaal (zie paragraaf 2.4.2 Waterafvoer op blz. 6) van 1.26 cm + NAP is hoger dan menig plek in de afgekeurde regionale waterkeringen rondom Natura 2000 gebied Zouweboezem.

Download the PDF file Optimalisatiepeil.

Herstel van de goede betrekkingen

Buurtvereniging Zouweboezem
aanvaardt uitgestoken hand
van Stichting Groene Hart

Zie: Bezwaar tegen omgevingsvergunning

Geachte bewoners/betrokkenen,

Hierbij willen wij u berichten dat wij besloten hebben tot het intrekken van de aanvraag voor het struinpad door de Zouwe Voorboezem. Bijgaand ontvangt u de brief die wij hierover vorige week aan de gemeente Zederik hebben verzonden.

Wij waarderen de inzet van de bewoners om dit prachtige gebied te beschermen en te conserveren.
Afgelopen twee jaar hebben wij hierover veel informatie verzameld en gedocumenteerd. Graag willen wij deze gegevens met u delen in een door de gemeente te organiseren informatiebijeenkomst.

Download the PDF file Kritiek op proces verlening omgevingsvergunning.

Een brug te ver

Update:  Kritiek op proces verlening omgevingsvergunning
Zie ook: Inspiratiedocument MIRT

Bron:    Rijkswaterstaat, Arjo van Staverden en Gemeente Zederik
Zie ook: Gebiedsprofiel Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
Toen

Naast Kinderdijk vinden we ook rond de Zouwe natte landen ofwel gronden die bij een overvloed aan water geïnundeerd kunnen worden.

Rijkswaterstaat 1883. Herziene kaart van de rivieren Boven Rijn, Neder Rijn, Lek, Nieuwe Maas, Scheur en Nieuwe Waterweg. Uitsnede van Blad Nº 14 Lek. Ameide. Buitenboezem bij Sluis.
Nu

Ingenieus Watersysteem
De ambitie omvat het behouden en versterken van het continue karakter van de boezems en vlieten door:

  • Het beleefbaar houden van de hoogteverschillen met de omgeving.
  • Bij aanpassingen te denken vanuit de gehele lijn. Voorkom incidenten die inbreuk doen op het dwarsprofiel van doorgaande waterlopen. Voorkomen moet worden dat de herkenbaarheid van de waterloop verstoord raakt.
  • Kruisingen met andere structuren, zoals linten, vragen om zorgvuldige inpassing.
  • Het opheffen van situaties die de continuïteit verstoren.
Luchtfoto van de Buitenboezem – Arjo van Staverden
Straks?

De ambities bij de rivieren zijn voornamelijk een gemeentelijke aangelegenheid.

Gemeente Zederik heeft een omgevingsvergunning verleend zonder controle van de foutieve informatie over de overeenstemming met eigenaren, die overeenstemming is er niet.
Kritiek op proces verlening
omgevingsvergunning

Download the PDF file Kritiek op proces verlening omgevingsvergunning.

Terugblik 2008

Bron: Helpdesk Water Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015
Bijlage 6 Top-lijst verdroogde gebieden, tabel 3, pagina 157.
Planning aanpak uitvoering TOP-lijst verdroogde gebieden Provincie Zuid-Holland periode 2007-2013

Er is een project in voorbereiding door ZHL ism waterschap.
Resultaten daarvan meenemen bij formuleren evt. aanvullende maatregelen in kader Natura 2000-traject.

Download the PDF file Provinciaal Waterplan.