Niet met de buurt overleggen!

Geen damwand in de Zederik,
dan maar een wandelpad

detail-van-de-visiekaartBron: Gemeente Zederik

Download the PDF file Onze reactie.

Bron: Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT 2016
MIRT Onderzoek
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
  • Het MIRT Onderzoek wordt afgerond en het BO MIRT neemt kennis van:
   • De resultaten en de elementen die de Gebiedsraad ziet voor het vervolg;
   • Het feit, dat de Gebiedsraad van zijn kant aangeeft dit voorstel voor een vervolg voor het einde van dit jaar uit te zullen werken tot een concrete aanpak en opdracht.
  • De minister/het BO MIRT spreekt uit, dat men geïnteresseerd is in het vervolg. Maar dat vervolg in deze fase van het onderzoek nog niet via de MIRT tafel ziet lopen, mogelijk in een later stadium als plannen concreter zijn wel.
  • Het BO MIRT besluit om de Deltacommissaris te verzoeken zich te committeren aan de vervolgfase. Concreet door via het gebiedsoverleg Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden de voortgang en doorontwikkeling door de Gebiedsraad te stimuleren en een rol te vervullen als er knelpunten zijn. En om de minister via het jaarlijks op te stellen Deltaprogramma te informeren over de bevindingen van het gebied.

Cultuurhistorisch GIS: Aandachtsgebied 23 Vijfheerenlanden

cultgis-aandachtsgebied-23-vijfheerenlanden

Bron: Landschap in Nederland

Afgrenzing

De noordelijke grens wordt gevormd door de Lek, de oostelijke grens door de Diefdijk en de zuidelijke grens door de Linge. De westelijke grens bestaat uit respectievelijk het Merwedekanaal en de Oude Zederik.

Agrarische ontginningsgeschiedenis

De Vijfherenlanden vormen een overgangsgebied van het oostelijk gelegen rivierengebied en het westelijk gelegen laagveengebied. Langs de rivieren de Lek en de Linge liggen hoge zandige oeverwallen en stroomruggen. Tussen deze hogere gronden lag een laaggelegen gebied. Omstreeks het jaar 1000 waren de oeverwallen van Lek en Linge al vrij dicht bewoond, terwijl het laaggelegen midden vrijwel onbewoond bleef. Op de hogere randzones langs de rivieren concentreerde de bewoning zich in kleine nederzettingen, zoals de middeleeuwse marktstadjes Vianen, Hagestein, Everdingen en Ter Leede (het latere Leerdam). Dit waren, samen met Arkel, de plaatsen waar de vijf heren, die over dit gebied heersten en het zijn naam gaven, zetelden. Ook de nederzettingen Lexmond, Oosterwijk en Kedichem bestonden in de Middeleeuwen waarschijnlijk al. Deze nederzettingen zijn blijven bestaan, en met name Vianen en Leerdam zijn in deze eeuw sterk uitgebreid.

Naast geconcenteerde bewoning in nederzettingen vindt men op de oeverwallen eveneens verspreide bewoning langs de Lek- en Linge dijken, die waarschijnlijk in de 11e of 12e eeuw zijn opgeworpen.

Deze bewoningslinten dienden als ontginningsas, van waar uit kavels van gelijke breedte werden uitgegeven. Vaak werd een vaste kaveldiepte aangehouden, zodat de achtergrens de loop van de ontginningsas op vaste afstand volgde. Omdat de verkavelingsrichting de loop van de dijk volgt, ontstond er een karakeristieke verkaveling, waarvan de stroken soms een sterk gérend karakter had. Een goed voorbeeld van een dergelijke verkaveling is te vinden in de Polder Achthoven. Ook tussen Oosterwijk en Kedichem ligt een bijzonder verkavelingpatroon: daar draait de verkavelingsrichting opeens een kwartslag omdat de rivier de Linge daar een scherpe bocht maakt.

Het lagere midden van dit aandachtsgebied werd pas vanaf de 11e of 12e eeuw ontgonnen. De nederzettingen zijn daar wat jonger dan de nederzettingen op de oeverwallen langs de rivieren. Zo is Schoonrewoerd in de 13e eeuw gesticht op een stroomrug. Het oostelijk deel van het midden bestaat voornamelijk uit zeer regelmatige cope-ontginningen. Langs een gegraven waterloop, die een rol speelde in de afwatering en vaak ook als ontginningsas en bewoningsas diende, werd een serie kavels met een vaste breedte en diepte uitgegeven. Zo ontstond een ontginningsblok met vaste afmetingen. Deze eeuwenoude structuren zijn nog steeds duidelijk zichtbaar in de polders Heicop, Boeicop, Bolgerijen en Middelkoop. Ook direct ten westen van de Diefdijk liggen een aantal cope- ontginningen, maar deze zijn later ontstaan. De middeleeuwse ontginningsassen fungeren nog steeds als (vrij dun bevolkte) lineaire nederzettingen. De grenzen van de oorspronkelijke ontginningsblokken zijn vaak nog af te leiden uit de verkavelingsrichting, de waterlopen, de bewoningslinten en de achterkaden en zijdwenden. De achterkaden en zijdwenden waren waterkeringen, die dienden om het water uit de hoger gelegen, soms nog niet ontgonnen, gebieden te keren. De Zijkade, Achterkade, de Huibertse Kade, Donkere Kade, Bruïne Kade en de Bolgerijse Kade zijn voorbeelden van achterkaden en zijdwenden. Maar ook in het patroon van de wegen zijn de grenzen van de ontginningsblokken zichtbaar. De meeste oude wegen volgen de ontginningsas, achterkaden of zijdwenden van de ontginningsblokken. Ook komen hier tiendwegen voor.

Het westelijke middengedeelte van de Vijfherenlanden bestaat uit een minder regelmatig ontgonnen gebied. Dat komt omdat men de veenstroompjes als ontginnings- en bewoningsas benutte. De strokenverkaveling staat bij deze vorm van ontginning dan ook haaks op deze stroompjes en is wat minder regelmatig dan in de cope-ontginningen. Dit is goed te zien bij de polders Lakerveld en Leerbroek, ooit ontstaan langs respectievelijk de Lake en de Leede. Dit waren de jongste, maar nog wel middeleeuwse, ontginningen van de Vijfherenlanden. De grenzen van deze ontginningsblokken zijn wat minder duidelijk. Maar ook hier vinden we kaden (Bruininxdeelse Kade, Lichte Kade) en ook hier volgen de wegen de grenzen van de ontginningsblokken. De tiendweg tussen Lingedijk en Achterkade is, samen met de meer recente wegen, daarop een uitzondering. In de Vijfherenlanden is dit de enige tiendweg, maar dergelijke oude wegen, die tevens dienden als waterscheiding tussen polders, zijn voor het laagveengebied van Zuid-Holland zeer kenmerkend.

Oorspronkelijk werden de gegraven weteringen en kleine veenstroomjes, zoals de Zederik, Laak en de Lede, benut om overtollig binnenwater af te voeren naar de grote rivieren. Maar door inklinking van de bodem verslechterde de afwatering snel. Dat werd nog eens versterkt door het dichtslibben van de monding van de Oude Rijn bij Katwijk in de 11e en de 12e eeuw, waardoor al het Rijnwater via de Lek naar zee stroomde. In eerste instantie loste men deze problemen op door het ophogen van de akkers met modder uit de sloten. Dat is nu op sommige plaatsen nog duidelijk te zien.

In de loop van de 13e eeuw werd de wateroverlast echter zo groot, dat andere maatregelen noodzakelijk werden. Het grootste probleem was dat het rivierengebied van oost naar west afliep — en loopt — waardoor de laagst gelegen polders in het westen al het water van de hogere gronden in het oosten te verwerken kregen. Om de polders hiertegen te beschermen, begon men met de aanleg van zogenaamde dwarsdijken. Deze binnendijken lagen min of meer noord-zuid gericht, tussen de rivierdijken in. In 1277 werd de Zouwe- of Bazeldijk aangelegd en deze dijk moest het water dat uit Vijfherenlanden de Alblasserwaard instroomde, keren. Na de aanleg van deze dijk nam de wateroverlast in Vijfherenlanden uiteraard sterk toe. Om te voorkomen dat het water uit het oosten de wateroverlast nog zou versterken, legde men in 1284 de Diefdijk aan. Iets verder westelijk ligt de kade tussen Leerdam en Everdingen, die eenzelfde waterkerende functie had. De Diefdijk was in eerste instantie nog een vrij lage kade. In de loop der eeuwen is de kade steeds verder verhoogd en verzwaard. In 1587 bereikte de dijk de huidige hoogte. Voor die ophogingen groef men aan beide zijden van de dijk klei af. Via de smalle kaden, die vanaf de dijk die polder inlopen, werd de klei met kruiwagens aangevoerd. Deze weggetjes zijn nog steeds zichtbaar in het landschap. Door de kleiwinning langs de Diefdijk ontstonden daar drassige laagten. Daar en ook op andere vochtige stukken land (Autena, Bolgerijen) ontstonden de grienden. Dit zijn wilgebossen, die regelmatig gekapt werden. De wilgetakken werden gebruikt voor het maken van diverse bouwwerken en gebruiksvoorwerpen.

De Diefdijk kon het binnenwater niet altijd keren. In 1571 en 1573 brak de dijk, waardoor een groot wiel ontstond, het Wiel van Bassa of Schoonrewoerdse Wiel. Ook de Lingedijk is een aantal maal doorgebroken. De wielen, zoals het Oude Wiel en het Nieuwe Wiel en het wiel bij Oosterwijk, zijn daarvan het resultaat.

In eerste instantie had de Diefdijk dus een waterstaatkundige functie, maar in de 18e eeuw werd de Diefdijk onderdeel van de Oude Hollandsche Waterlinie. In het kader van de aanleg van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie in de 19e eeuw werden bij Everdingen en Leerdam versterkingen gebouwd. Het Fort Everdingen ligt binnen het aandachtsgebied.

Tot in de 19e eeuw heeft de afwatering van Vijfherenlanden gelopen via de Zederik, een natuurlijk watertje. De Zederik, of Oude Zederik, werd aan de westzijde begrensd door de Zouwen- en Bazeldijk van de Alblasserwaard. Vervolgens werd het overtollige water via deze waterloop afgevoerd naar de Lek of de Linge. De afwatering werd echter steeds problematischer. Daarom werd in de 18e eeuw een boezem ingericht bij Ameide, ten oosten van de Zouwendijk. Bij hoge waterstanden op de rivier werd het overtollige polderwater in eerste instantie door vijf en later zelfs door acht molens op deze boezem en vervolgens op de Lek uitgeslagen. Maar de afwatering bleef gebrekkig. De aanleg van het Zederikkanaal tussen 1823 en 1824 maakte het mogelijk de boezem aan de zuidzijde te bemalen met behulp van een stoomgemaal aan de Arkelse dam. Dit gebeurde vanaf 1826. Aan het einde van de 19e eeuw werd ook aan de noordzijde van de Oude Zederik een stoomgemaal geplaatst. De molens werden hierdoor overbodig en ze werden gesloopt.

Tussen 1883 en 1893 werd het Zederikkanaal verbreed en verdiept tot het Merwedekanaal. Dit kanaal diende ter verbetering van de scheepvaartverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam en eveneens ter verbetering van de afwatering in de Vijfherenlanden. Ook werd er in de 19e eeuw een spoorlijn aangelegd van Dordrecht naar Elst. Vanaf de jaren ’30 zijn er auto(snel)wegen aangelegd door de Vijfherenlanden.

Literatuur

 • Borger, G.J., A. Haartsen & P. Vesters (1997), Het groene hart.
  Een Hollands cultuurlandschap. Utrecht.
 • Oerlemans, H. (1992), Landschappen in Zuid-Holland. Den Haag.

Aanvraag omgevingsvergunning, Boezemweg

Bron: Aanvraag omgevingsvergunning, Boezemweg ong. Lexmond

aanvraag-omgevingsvergunning-boezemweg

Burgemeester en wethouders van gemeente Zederik maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Op 1 september 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘uitvoeren werkzaamheden’ ontvangen voor het plaggen van natuurpercelen, ophogen dammen en toegangskade op de locatie Boezemweg ong., 4128 LT Lexmond. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer OV-2016-0114.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dat is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend. Na toetsing kan blijken dat de aanvraag meerdere activiteiten kan bevatten.

Kwelinfiltratrie Zouwendijk

Bron: Bodematlas van provincie Zuid-Holland

kwelinfiltratiezouwendijk

De provincie Zuid-Holland werkt aan een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond. De bodematlas is een digitale omgeving met kaartmateriaal met (regionale) informatie over bodem, ondergrondkwaliteiten en ondergronds gebruik.

Bodematlas Zuid-Holland in ontwikkeling

De bodematlas is nooit af. De bodematlas groeit aan waarde wanneer deze steeds meer kan voldoen aan de wensen van de eindgebruiker in de dagelijkse praktijk. U kunt ons daarbij helpen door suggesties en voorstellen tot verbetering te doen. Deze kunt u richten aan Clemens Kester, cgm.kester@pzh.nl van de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem van de Provincie Zuid-Holland.

De provincie houdt zich het recht voor om wijzigingen in de Bodematlas door te voeren.

Achtergrondinformatie Bodematlas Zuid-Holland

Indeling bodematlas

De bodematlas in opgezet naar de ondergrondkwaliteiten die zich richten op de ontwikkeling en het behoud van kwaliteiten, die de ondergrond voor benutting en  ruimtelijke ontwikkeling biedt.  De betekenis van de ondergrond voor mens en samenleving kan worden onderverdeeld in vier soorten kwaliteit:

 • Productiekwaliteiten: levering van materie en energie door de ondergrond aan de samenleving;
 • Draagkwaliteiten: opvangen en ondersteunen van materie en energie die de samenleving produceert in en op de ondergrond;
 • Informatiekwaliteiten: vasthouden en leveren van informatie ;
 • Regulatiekwaliteiten: reguleren van materie-, energie- en informatiestromen in onze leefomgeving door de ondergrond.

Met deze indeling wordt aangesloten bij de indeling naar ecosysteemdiensten en voorraden in de Atlas natuurlijk kapitaal.

Tijd- en ruimteschaal

De informatie bestaat uit beleidskaarten (Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland), gegevens over het gebruik van de ondergrond en informatie over de ondergrond(kwaliteiten).

Ten aanzien van het (rechtmatig) gebruik van de ondergrond (zoals vergunningen) zal altijd de bronhouder van de informatie geraadpleegd moeten worden voor de actuele stand van de weergegeven informatie.

De informatie op kaartlagen over de ondergrond(kwaliteit) is bruikbaar als indicatiewaarde voor de schaal van de provincie. Op het moment dat op een specifiek gebied of vraag wordt ingezoomd moet altijd bekeken of nadere informatie beschikbaar is of nader onderzoek moet worden verricht.

Verslag Adviesgroepvergadering Zouweboezem

Bron: Mail van Provincie Zuid-Holland aan leden van de adviesgroep voor het beheerplan van Natura 2000 gebied Zouweboezem.
Dames en heren,

Bijgaand zend ik u het concept-verslag van de Adviesgroep-vergadering Zouweboezem van 22 augustus 2016. In het concept-verslag staan alle acties benoemd die we ter vergadering hebben afgesproken. Mocht er naar uw inzicht een actie ontbreken, wilt u die dan aan mij mailen?

De andere bijlage is de uitvraag huidig gebruik. Wilt u uw aanvullingen met 14 dagen sturen aan Jasper Ohm:
 Zoals aangegeven in het adviesgroep overleg van 22/8, zullen wij bij de actualisatie van het beheerplan ook de toetsing van het huidig gebruik actualiseren. Hierbij toetsen wij of het huidig gebruik mogelijk strijdig kan zijn met de Natura 2000 instandhoudingsdoelen van de Zouweboezem. Activiteiten die niet strijdig zijn kunnen vergunning vrij worden uitgevoerd. Daarom is het van belang om het overzicht huidig gebruik zo compleet mogelijk te hebben. In de versie van het beheerplan van 2014 is al een toetsing huidig gebruik uitgevoerd. In de bijlage vindt u een overzicht van het huidig gebruik dat is meegenomen in die toetsing. Bij de actualisatie van de toetsing huidig gebruik houden we nu een peildatum van 1 juli 2016 aan.Wij willen u vragen om vanuit uw gebiedskennis aan te geven of er sprake is van toe- of afname van gebruik (sinds 2014), in z’n aard gewijzigd (een activiteit vindt in een andere vorm plaats) of nieuw gebruik (wat in 2014 nog niet plaatsvond). Als u hier vragen over heeft of als u twijfelt of iets als huidig gebruik aangemerkt kan worden, dan kunt u contact opnemen met Jasper Ohm (06-50736434; jasper.ohm@arcadis.com).

In de vergadering van 22 augustus hebben we als richttijd voor een bespreking over het geactualiseerd concept-beheerplan half november 2016 genoemd. Daarbij is uitgangspunt dat het plan 14 dagen tevoren aan u wordt gezonden. Ik verwacht medio oktober aan te kunnen geven of we die termijn ook inderdaad gaan halen, zodat we in dan ook een afspraak voor de Adviesgroep in kunnen plannen.

En mocht u vragen hebben ivm deze mail, dan hoor ik die graag van u.

Met vriendelijke groet,

provincie zuid hollanddrs LFM van Ruijven, Laurens
Beleidsmedewerker Natura 2000,
Projectleider M&B en ZB.

Afdeling Water en Groen | bureau Landelijk gebied
T 070 441 6298 M 06 5040 9881
lfm.van.ruijven@pzh.nl
Bijlagen

Download the PDF file Onze reactie.

Download the PDF file Onze reactie.

Vraag over het peil aan Waterschap Rivierenland

Bron: Buurtvereniging@Zouweboezem
Waterpeil in de Oude Zederik week 33 2016

Goede dag,

Ik ben zo onderhand wel zeer nieuwsgierig, wat de reden is dat het peil in de Oude Zederik en dus ook het Merwedekanaal al zo'n twee maanden 11 cm hoger staat dan het praktijk peil, (praktijk peil is ongeveer 85 cm +NAP) en zo'n 16 cm hoger dan het streefpeil (het streefpeil is 80 cm +NAP) en dit wordt vrij strak gehandhaafd, want de afgelopen maand en de maand ervoor ligt het gemiddelde op 91 cm +NAP.

Dus ik ben zeer benieuwd wat de aanleiding is voor dit hoge peil.

mvg,

Een lid van Buurtvereniging Zouweboezem
Sluis (Ameide)

Waterpeil in de Oude Zederik juni 2016
Waterpeil in de Oude Zederik juli 2016

Antwoord van Waterschap Rivierenland

Geacht lid van de Buurtvereniging,

Momenteel proberen wij een peil van 0.90 Nap te handhaven, dit heeft te maken met de vraag naar water van de Tielerwaard, Culemborgerwaard, Vijfheerenlanden en Alblasserwaard. Doordat de grote rivieren weer lagere waterstanden hebben en de (gewas)-verdamping in deze periode groot is proberen wij binnen de marges het peil zo optimaal mogelijk te benutten.

Peilvak 14 is het grootste Linge peilvak (1500 hectaren nat oppervlak) wat moet gevoed worden vanuit het Pannerdensch kanaal, Neder-rijn, Amstedamrijnkanaal of de Merwede, er worden zorgvuldig besluiten genomen en afwegingen gemaakt voor instellen van de peilen. 

Met vriendelijke groet,

CRK operator
Team Peil-, Dijk-, En Vaarwegbeheer
Afdeling Beheer en Onderhoud