Aanvraag omgevingsvergunning, Boezemweg

Bron: Aanvraag omgevingsvergunning, Boezemweg ong. Lexmond

aanvraag-omgevingsvergunning-boezemweg

Burgemeester en wethouders van gemeente Zederik maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Op 1 september 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘uitvoeren werkzaamheden’ ontvangen voor het plaggen van natuurpercelen, ophogen dammen en toegangskade op de locatie Boezemweg ong., 4128 LT Lexmond. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer OV-2016-0114.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dat is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend. Na toetsing kan blijken dat de aanvraag meerdere activiteiten kan bevatten.

Kwelinfiltratrie Zouwendijk

Bron: Bodematlas van provincie Zuid-Holland

kwelinfiltratiezouwendijk

De provincie Zuid-Holland werkt aan een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond. De bodematlas is een digitale omgeving met kaartmateriaal met (regionale) informatie over bodem, ondergrondkwaliteiten en ondergronds gebruik.

Bodematlas Zuid-Holland in ontwikkeling

De bodematlas is nooit af. De bodematlas groeit aan waarde wanneer deze steeds meer kan voldoen aan de wensen van de eindgebruiker in de dagelijkse praktijk. U kunt ons daarbij helpen door suggesties en voorstellen tot verbetering te doen. Deze kunt u richten aan Clemens Kester, cgm.kester@pzh.nl van de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem van de Provincie Zuid-Holland.

De provincie houdt zich het recht voor om wijzigingen in de Bodematlas door te voeren.

Achtergrondinformatie Bodematlas Zuid-Holland

Indeling bodematlas

De bodematlas in opgezet naar de ondergrondkwaliteiten die zich richten op de ontwikkeling en het behoud van kwaliteiten, die de ondergrond voor benutting en  ruimtelijke ontwikkeling biedt.  De betekenis van de ondergrond voor mens en samenleving kan worden onderverdeeld in vier soorten kwaliteit:

  • Productiekwaliteiten: levering van materie en energie door de ondergrond aan de samenleving;
  • Draagkwaliteiten: opvangen en ondersteunen van materie en energie die de samenleving produceert in en op de ondergrond;
  • Informatiekwaliteiten: vasthouden en leveren van informatie ;
  • Regulatiekwaliteiten: reguleren van materie-, energie- en informatiestromen in onze leefomgeving door de ondergrond.

Met deze indeling wordt aangesloten bij de indeling naar ecosysteemdiensten en voorraden in de Atlas natuurlijk kapitaal.

Tijd- en ruimteschaal

De informatie bestaat uit beleidskaarten (Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland), gegevens over het gebruik van de ondergrond en informatie over de ondergrond(kwaliteiten).

Ten aanzien van het (rechtmatig) gebruik van de ondergrond (zoals vergunningen) zal altijd de bronhouder van de informatie geraadpleegd moeten worden voor de actuele stand van de weergegeven informatie.

De informatie op kaartlagen over de ondergrond(kwaliteit) is bruikbaar als indicatiewaarde voor de schaal van de provincie. Op het moment dat op een specifiek gebied of vraag wordt ingezoomd moet altijd bekeken of nadere informatie beschikbaar is of nader onderzoek moet worden verricht.

Verslag Adviesgroepvergadering Zouweboezem

Bron: Mail van Provincie Zuid-Holland aan leden van de adviesgroep voor het beheerplan van Natura 2000 gebied Zouweboezem.
Dames en heren,

Bijgaand zend ik u het concept-verslag van de Adviesgroep-vergadering Zouweboezem van 22 augustus 2016. In het concept-verslag staan alle acties benoemd die we ter vergadering hebben afgesproken. Mocht er naar uw inzicht een actie ontbreken, wilt u die dan aan mij mailen?

De andere bijlage is de uitvraag huidig gebruik. Wilt u uw aanvullingen met 14 dagen sturen aan Jasper Ohm:
 Zoals aangegeven in het adviesgroep overleg van 22/8, zullen wij bij de actualisatie van het beheerplan ook de toetsing van het huidig gebruik actualiseren. Hierbij toetsen wij of het huidig gebruik mogelijk strijdig kan zijn met de Natura 2000 instandhoudingsdoelen van de Zouweboezem. Activiteiten die niet strijdig zijn kunnen vergunning vrij worden uitgevoerd. Daarom is het van belang om het overzicht huidig gebruik zo compleet mogelijk te hebben. In de versie van het beheerplan van 2014 is al een toetsing huidig gebruik uitgevoerd. In de bijlage vindt u een overzicht van het huidig gebruik dat is meegenomen in die toetsing. Bij de actualisatie van de toetsing huidig gebruik houden we nu een peildatum van 1 juli 2016 aan.Wij willen u vragen om vanuit uw gebiedskennis aan te geven of er sprake is van toe- of afname van gebruik (sinds 2014), in z’n aard gewijzigd (een activiteit vindt in een andere vorm plaats) of nieuw gebruik (wat in 2014 nog niet plaatsvond). Als u hier vragen over heeft of als u twijfelt of iets als huidig gebruik aangemerkt kan worden, dan kunt u contact opnemen met Jasper Ohm (06-50736434; jasper.ohm@arcadis.com).

In de vergadering van 22 augustus hebben we als richttijd voor een bespreking over het geactualiseerd concept-beheerplan half november 2016 genoemd. Daarbij is uitgangspunt dat het plan 14 dagen tevoren aan u wordt gezonden. Ik verwacht medio oktober aan te kunnen geven of we die termijn ook inderdaad gaan halen, zodat we in dan ook een afspraak voor de Adviesgroep in kunnen plannen.

En mocht u vragen hebben ivm deze mail, dan hoor ik die graag van u.

Met vriendelijke groet,

provincie zuid hollanddrs LFM van Ruijven, Laurens
Beleidsmedewerker Natura 2000,
Projectleider M&B en ZB.

Afdeling Water en Groen | bureau Landelijk gebied
T 070 441 6298 M 06 5040 9881
lfm.van.ruijven@pzh.nl
Bijlagen

Download the PDF file Onze reactie.

Download the PDF file Onze reactie.

Vraag over het peil aan Waterschap Rivierenland

Bron: Buurtvereniging@Zouweboezem
Waterpeil in de Oude Zederik week 33 2016

Goede dag,

Ik ben zo onderhand wel zeer nieuwsgierig, wat de reden is dat het peil in de Oude Zederik en dus ook het Merwedekanaal al zo'n twee maanden 11 cm hoger staat dan het praktijk peil, (praktijk peil is ongeveer 85 cm +NAP) en zo'n 16 cm hoger dan het streefpeil (het streefpeil is 80 cm +NAP) en dit wordt vrij strak gehandhaafd, want de afgelopen maand en de maand ervoor ligt het gemiddelde op 91 cm +NAP.

Dus ik ben zeer benieuwd wat de aanleiding is voor dit hoge peil.

mvg,

Een lid van Buurtvereniging Zouweboezem
Sluis (Ameide)

Waterpeil in de Oude Zederik juni 2016
Waterpeil in de Oude Zederik juli 2016

Antwoord van Waterschap Rivierenland

Geacht lid van de Buurtvereniging,

Momenteel proberen wij een peil van 0.90 Nap te handhaven, dit heeft te maken met de vraag naar water van de Tielerwaard, Culemborgerwaard, Vijfheerenlanden en Alblasserwaard. Doordat de grote rivieren weer lagere waterstanden hebben en de (gewas)-verdamping in deze  periode groot is proberen wij binnen de marges het peil zo optimaal mogelijk te benutten.

Peilvak 14 is het grootste Linge peilvak (1500  hectaren nat oppervlak) wat moet gevoed worden vanuit het Pannerdensch kanaal, Neder-rijn, Amstedamrijnkanaal of de Merwede, er worden zorgvuldig besluiten genomen en afwegingen gemaakt voor instellen van de peilen. 

Met vriendelijke groet,

CRK operator
Team Peil-, Dijk-, En Vaarwegbeheer
Afdeling Beheer en Onderhoud