Jong moeras in Hoge Boezem


Vlak voor de bespreking van het concept beheerplan voor het natura 2000 gebied Zouweboezem werd er nog een aanvulling aangeleverd.

Bewoners Boezemweg ongerust

Door vernattingsmaatregelen worden waterbergingsgebieden en natuurterreinen meer en meer geschikte broedplaatsen voor steekmuggen en knutten.

Bron: Alterra, Wageningen UR

Om de effecten van vernatting en de mate van ontwikkeling van muggen en knutten in beeld te brengen heeft Alterra, onderdeel van Wageningen UR, een Excel-applicatie ontwikkeld. Ontwerpers kunnen hiermee mogelijke overlast verminderen.

De applicatie ‘Leidraad risicomanagement overlast steekmuggen en knutten’ presenteert een meetprotocol voor signalering en eenvoudige monitoring van steekmuggen.

Download the PDF file Leidraad Risicomanagement Overlast Steekmuggen en Knutten.

Groene burgerinitiatieven en de rol van de overheid

Bron: Alterra Wageningen UR

In de maatschappij groeit de behoefte onder burgers aan meer grip op en directe zeggenschap over hun leefomgeving. Dit uit zich bijvoorbeeld in het ontstaan van burgerinitiatieven.

Overheden willen burgerinitiatieven graag faciliteren, maar zoeken nog naar de nieuwe relatie tussen overheid en burgers in het publieke domein.

Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Kaart van de Vijfheerenlanden en de aangrenzende landen, uit de 16de eeuw. Deze kaart is onderdeel van de Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman. Deze collectie is door het Provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland gedigitaliseerd, ten behoeve van de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl. De collectie wordt bewaard bij het Nationaal Archief.
Bron: In Zederik | Nieuwsberichten
tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik

Download the PDF file Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden.

Bijlagenboek
  In het Bijlagenboek Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden wijzen wij op onderstaande tekst. Deze tekst is te vinden in het hoofdstuk:   Opbrengsten open overleg door IPC Vijfheerenlanden | Overige partijen | 35 – Reactie Waterschap Rivierenland herindelingsprocedure Vijfheerenlanden 13-04-2016 | pagina 272 | paragraaf Natuur.

‘Nu zijn bijvoorbeeld de maatregelen in het Natura2000-gebied Zouweboezem in de gemeente Zederik afhankelijk van vaststelling beheerplan Natura2000 door de provincie Zuid Holland.
Bij wijziging van de provinciegrens kan dit consequenties hebben voor de samenwerkingsovereenkomst tenzij provincie Utrecht de afspraken overneemt.’

Water

Bron: Tracy in Nederland

De omgang van de Nederlanders met ‘hun’ water is voor buitenlanders fascinerend – zelfs voor een buitenlander als ik die al meer dan dertig jaar in Nederland woont.

Kijk en luister naar de multimediatour ‘Water’ waarin Tracy Metz samen met watergezant Henk Ovink, boer Nol Hooijmaijers en Florian Boer van de Urbanisten de rol van water in Nederland bespreek.