Vraag over het peil aan Waterschap Rivierenland

Bron: Buurtvereniging@Zouweboezem
Waterpeil in de Oude Zederik week 33 2016

Goede dag,

Ik ben zo onderhand wel zeer nieuwsgierig, wat de reden is dat het peil in de Oude Zederik en dus ook het Merwedekanaal al zo'n twee maanden 11 cm hoger staat dan het praktijk peil, (praktijk peil is ongeveer 85 cm +NAP) en zo'n 16 cm hoger dan het streefpeil (het streefpeil is 80 cm +NAP) en dit wordt vrij strak gehandhaafd, want de afgelopen maand en de maand ervoor ligt het gemiddelde op 91 cm +NAP.

Dus ik ben zeer benieuwd wat de aanleiding is voor dit hoge peil.

mvg,

DP Zuidam
Zouwendijk 2
Sluis (Ameide)

Waterpeil in de Oude Zederik juni 2016
Waterpeil in de Oude Zederik juli 2016

Antwoord van Waterschap Rivierenland

Geachte heer Zuidam,

Momenteel proberen wij een peil van 0.90 Nap te handhaven, dit heeft te maken met de vraag naar water van de Tielerwaard, Culemborgerwaard, Vijfheerenlanden en Alblasserwaard. Doordat de grote rivieren weer lagere waterstanden hebben en de (gewas)-verdamping in deze  periode groot is proberen wij binnen de marges het peil zo optimaal mogelijk te benutten.

Peilvak 14 is het grootste Linge peilvak (1500  hectaren nat oppervlak) wat moet gevoed worden vanuit het Pannerdensch kanaal, Neder-rijn, Amstedamrijnkanaal of de Merwede, er worden zorgvuldig besluiten genomen en afwegingen gemaakt voor instellen van de peilen. 

Met vriendelijke groet,

J. Wyatt
CRK operator
Team Peil-, Dijk-, En Vaarwegbeheer
Afdeling Beheer en Onderhoud

RIVIER en KANAAL KAART

van de LINGE en de ZEDERIK, met derzelver verlenging, ter uitwatering aan STEENENHOEK, behoorende tot de beschouwing van de uitstroming der OPPER RIJN, WAAL en MAAS WATEREN tot in Zee, en het daartoe dienend ONTWERP om eene NIEUWE MERWEDE van HARDINXVELD tot in het HOLLANDSCH DIEP te vormen, ter bedijking van de Oude verlamde MERWEDE en die van den geheelen BIESBOSCH.

Rivier en kanaal kaart van de Linge en de Zederik
door den Inspecteur Generaal van den Waterstaat en der Publieke Werken, J. BLANKEN JANsz. 1818.

De Biesbosch is vanuit waterstaatkundig oogpunt lange tijd een probleemgebied geweest. Het gebied is geleidelijk aan ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed in 1421. Het bestond uit vele waterlopen, zogeheten killen, die het overgrote deel van het Merwede-water via het Hollands Diep naar de Noordzee afvoerden. De Merwede zelf kreeg echter minder water te verstouwen, waardoor het steeds lastiger werd om de rivier op diepte te houden. Anderzijds konden de killen en kreken ten tijde van ijsvorming verstopt raken door ijsdammen, wat weer kon leiden tot dijkdoorbraken en overstromingen elders.

In de 18de en 19de eeuw werden daarom talrijke voorstellen gedaan om door middel van rivierkundige werken de watertoevoer naar de Merwede te waarborgen en de waterafvoer van de Waal te reguleren. Eén van die voorstellen was dit ontwerp voor de Nieuwe Merwede van de toenmalige Inspecteur-Generaal van de Waterstaat, Jan Blanken Jansz. (1755-1838) uit 1818. Het plan voorzag onder meer in het afdammen van de killen van de Biesbosch en het graven van een kanaal van de Merwede naar het Hollandsch Diep.

Ook het riviertje de Linge was een component in het plan, waarbij een betere afwatering van de Alblasserwaard voor ogen werd gestaan. De Nieuwe Merwede is uiteindelijk min of meer volgens het op de kaart aangegeven tracé gerealiseerd, maar pas een halve eeuw later. Tussen 1861 en 1874 werd het kanaal gegraven. Enkele brede killen zijn toen verbreed en uitgediept. Alle overige kreken werden bovenstrooms afgedamd.

Bron: Utrecht University Repository

Vervolg beheerplanproces

Presentatie_gemeenteraad_2_september_2014 def_Page_01
Presentatie van de voorlaatste projectleider: mevrouw M. de Boer

Dames en Heren,

Mijn naam is Laurens van Ruijven. Ik ben vanuit de provincie Zuid Holland de nieuwe projectleider voor het Natura 2000 beheerplan Zouweboezem. Tijdens de eerstkomende Adviesgroepvergadering zal ik mij aan u voorstellen. Mocht u mij voor die tijd willen spreken, dan kunt u mij mailen of bellen, mijn contactgegevens staan onderaan deze mail. En wanneer ik in deze fase al vragen aan u heb, zal ik natuurlijk contact met u zoeken.

De stappen die we te gaan hebben voor het beheerplanproces zijn de vaststelling van een ingevuld afwegingskader, de conclusies en besluitvorming, de verwerking daarvan in het concept beheerplan en tenslotte de vaststelling van het formele ontwerp-beheerplan. Het ontwerp-beheerplan is het plan dat ter visie zal worden gelegd. De planning is dat Gedeputeerde Staten het ontwerp-beheerplan eind dit jaar vast kunnen stellen. Dat is voor zover dat past bij een zorgvuldig beheerplanproces.

Vandaag wordt u ook benaderd om een datum te prikken voor de Adviesgroepvergadering. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de leden zal die vergadering net voor of direct na de vakantieperiode plaats vinden. Locatie zal in of nabij Meerkerk zijn. De agenda van die vergadering zal vooral het ingevulde afwegingskader bevatten, dat u op 13 mei per mail van mijn collega Michaël Vossen heeft ontvangen. Daarnaast wellicht een of enkele punten die in de tussenliggende periode naar voren komen.

Ik hoop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben over het vervolg van dit beheerplanproces.

Met vriendelijke groet

Laurens van Ruijven

Beleidsmedewerker Natura 2000,
Projectleider M&B en ZB.
Afdeling Water en Groen | bureau Landelijk gebied

T 070 441 6298
M 06 5040 9881
lfm.van.ruijven@pzh.nl

Presentatie van PZH bij de gemeente Zederik

Download the PDF file Presentatie van PZH bij de gemeente Zederik.

Record aantal Purperreigers in de Zouweboezem

Record aantal Purperreigers in de Zouweboezem
Fotograaf: Warner Reinink
Bron: Persbericht van het Zuid-Hollands Landschap

In natuurgebied de Zouweboezem ten zuidoosten van Ameide, broedt dit jaar een record aantal purperreigers. De Zouweboezem is eigendom van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Voor het eerst zijn er meer dan 200 broedende paren geteld. 209 om precies te zijn, een nieuw record. Purperreigers broeden in kolonies en komen slechts in een klein aantal moerasgebieden in Nederland voor. Het purperen verenkleed en de slangachtige nek geven de purperreiger een herkenbaar uiterlijk. De Zouweboezem is een belangrijke broedlocatie voor deze trekvogels, die overwinteren in Afrika.

Zouweboezem

De Zouweboezem is zo geschikt voor de majesteitelijke, donkere reiger door de rietlanden in de Boezem en de weilanden en talloze sloten in de omgeving. Het Zuid-Hollands Landschap heeft zich het afgelopen decennium ingezet om het leefgebied voor de purperreigers zo aantrekkelijk mogelijk te maken en dát betaald zich nu uit. De aanleg van natuurvriendelijke oevers, amfibieënpoelen, ondiep water met veel opgroeiende vis zorgen voor een aantrekkelijk leefgebied voor deze reiger. 209 paar purperreigers betekent meer dan 400 volwassen vogels en binnenkort ook nog vele uitgevlogen jongen. De kans om de purperreiger te spotten in de Zouweboezem is dan ook bijzonder groot!

Purperreiger

‘We zorgen niet enkel in de Zouweboezem voor goede leefomstandigheden voor de purperreiger,’ vertelt boswachter Warner Reinink van het Zuid-Hollands Landschap, ‘ook in de omliggende terreinen moeten de omstandigheden uitmuntend zijn.’ Purperreigers leggen vele kilometers af om te foerageren. Wadend langs de oevers spiesen ze vis en kikkers aan hun snavel. Tot in de Krimpenerwaard kun je de purperreigers uit de Zouweboezem in de randen van de sloten tegenkomen. Dit gebied ligt centraal tussen de Zouweboezem en de kolonie van Kinderdijk, waardoor je ook hier veel purperreigers kunt tegenkomen.
Om goed te kunnen volgen hoe het met de purperreigers gaat, wordt de kolonie jaarlijks geteld. Samen met een deskundig ecoloog telt de boswachter 1 keer in het broedseizoen de bezette nesten, zonder dat de purperreigers worden verstoord. Dit jaar met een nieuw record, een fantastisch resultaat voor het werk dat het Zuid-Hollands Landschap verzet!

Op pad

Wandelend of fietsend de purperreigers ontmoeten? Dat kan met de Sprinkhaanzanger wandelroute of de Vijfheerenlanden fietsroute. Kijk hiervoor op: www.zhl.nl