Terugblik 2008

Bron: Helpdesk Water Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015
Bijlage 6 Top-lijst verdroogde gebieden, tabel 3, pagina 157.
Planning aanpak uitvoering TOP-lijst verdroogde gebieden Provincie Zuid-Holland periode 2007-2013

Er is een project in voorbereiding door ZHL ism waterschap.
Resultaten daarvan meenemen bij formuleren evt. aanvullende maatregelen in kader Natura 2000-traject.

Download the PDF file Provinciaal Waterplan.

Grondslagen voor hoogwaterbescherming

Grondslagen voor hoogwaterbescherming is geschreven door het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW), op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en vervangt het boek Grondslagen voor waterkeren uit 1998.

Het ENW vertrouwt erop dat Grondslagen voor hoogwaterbescherming bijdraagt aan een beter begrip van het werk aan de bescherming tegen overstromingen in Nederland.

De Waalbandijk bij Ochten waar in 2016 een monument ter herinnering aan de bijna-ramp werd geplaatst. — Foto Jan Rikken.

Buurtverening Zouweboezem hoopt dat deze grondslagen helpen bij het focusen op de hoogwaterbescherming en dat het enthousiasme voor het maximaliseren van de binnen te halen subsidies in het kader van de MIRT wat tempert.

Download the PDF file Grondslagen voor hoogwaterbescherming.

Jong moeras in Hoge Boezem


Vlak voor de bespreking van het concept beheerplan voor het natura 2000 gebied Zouweboezem werd er nog een aanvulling aangeleverd.

Bewoners Boezemweg ongerust

Door vernattingsmaatregelen worden waterbergingsgebieden en natuurterreinen meer en meer geschikte broedplaatsen voor steekmuggen en knutten.

Bron: Alterra, Wageningen UR

Om de effecten van vernatting en de mate van ontwikkeling van muggen en knutten in beeld te brengen heeft Alterra, onderdeel van Wageningen UR, een Excel-applicatie ontwikkeld. Ontwerpers kunnen hiermee mogelijke overlast verminderen.

De applicatie ‘Leidraad risicomanagement overlast steekmuggen en knutten’ presenteert een meetprotocol voor signalering en eenvoudige monitoring van steekmuggen.

Download the PDF file Leidraad Risicomanagement Overlast Steekmuggen en Knutten.

Groene burgerinitiatieven en de rol van de overheid

Bron: Alterra Wageningen UR

In de maatschappij groeit de behoefte onder burgers aan meer grip op en directe zeggenschap over hun leefomgeving. Dit uit zich bijvoorbeeld in het ontstaan van burgerinitiatieven.

Overheden willen burgerinitiatieven graag faciliteren, maar zoeken nog naar de nieuwe relatie tussen overheid en burgers in het publieke domein.